Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор       Бiлоскурський Р.Є.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 11.05.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Акцiонерне товариство "Перший київський машинобудiвний завод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03057, м.Київ, проспект Перемоги 49/2
4. Код за ЄДРПОУ
14308569
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)4567141;(044)4567141
6. Електронна поштова адреса
bolshevik.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці bolshevik.net.ua в мережі Інтернет 11.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.05.2018 призначено директор департаменту планування i монiторiнгу фiнанс.-господарської дiяльностi та з питань банкрут. Денисенко Вiталiй Миколайович СМ 904856
Iванкiвський РВ ГУ МВС України у Київський обл.
0
Зміст інформації:
Фонд державного майна України наказ №624 вiд 10.05.2018 р. "Щодо ПАТ"НВП"Бiльшовик".
п.7. Змiнити повне найменування з публiчного акцiонерного товариства "Науково- виробниче пiдприємство "Бiльшовик" на акцiонерне товариство "Перший київський машинобудiвний завод" ,скорочене найменування з ПАТ"НВП"Бiльшовик" на АТ"ПКМЗ".
п.13. Припинити повноваження Наглядової ради ПАТ"НВП"Бiльшовик".
п.14.Призначити членами Наглядової ради акцiонерного товариства "Перший київський машинобудiвний завод" представникiв акцiонера товариства,юридичної особи Фонду державного майна України (далi Фонд).
1)Денисенко Вiталiя Миколайовича -директора департаменту планування i монiторiнгу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства Фонду.
10.05.2018 призначено заступник нач.вiд.корпоративного управлiння Управлiння корпоративних прав держави Холоднова Iрина Петрiвна СО 145873
Ватутiнський РУ ГУ МВС України в м.Києвi
0
Зміст інформації:
Фонд державного майна України наказ №624 вiд 10.05.2018 р. "Щодо ПАТ"НВП"Бiльшовик".
п.7. Змiнити повне найменування з публiчного акцiонерного товариства "Науково- виробниче пiдприємство "Бiльшовик" на акцiонерне товариство "Перший київський машинобудiвний завод" ,скорочене найменування з ПАТ"НВП"Бiльшовик" на АТ"ПКМЗ".
п.13. Припинити повноваження Наглядової ради ПАТ"НВП"Бiльшовик".
п.14.Призначити членами Наглядової ради акцiонерного товариства "Перший київський машинобудiвний завод" представникiв акцiонера товариства,юридичної особи Фонду державного майна України (далi Фонд).
2)Холоднову Iрину Петрiвну -заступник начальника вiддiлу корпоративного управлiння Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та копоративними правами держави Фонду;
10.05.2018 призначено гол.спецiалiст вiд.забезпечення дiяльностi орг.управлiння Андрiєнко Полiну Григорiвну СО 113947
Днiпровським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
0
Зміст інформації:
Фонд державного майна України наказ №624 вiд 10.05.2018 р. "Щодо ПАТ"НВП"Бiльшовик".
п.7. Змiнити повне найменування з публiчного акцiонерного товариства "Науково- виробниче пiдприємство "Бiльшовик" на акцiонерне товариство "Перший київський машинобудiвний завод" ,скорочене найменування з ПАТ"НВП"Бiльшовик" на АТ"ПКМЗ".
п.13. Припинити повноваження Наглядової ради ПАТ"НВП"Бiльшовик".
п.14.Призначити членами Наглядової ради акцiонерного товариства "Перший київський машинобудiвний завод" представникiв акцiонера товариства,юридичної особи Фонду державного майна України (далi Фонд).
3) Андрiєнко Полiну Григорiвну -голвного спецiалiста вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду.
10.05.2018 призначено головний спецiалiст вiд.забеспечення дiяльностi Корнiєнко Алла Григорiвна СО 721359
Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
0
Зміст інформації:
Фонд державного майна України наказ №624 вiд 10.05.2018 р. "Щодо ПАТ"НВП"Бiльшовик".
п.7. Змiнити повне найменування з публiчного акцiонерного товариства "Науково- виробниче пiдприємство "Бiльшовик" на акцiонерне товариство "Перший київський машинобудiвний завод" ,скорочене найменування з ПАТ"НВП"Бiльшовик" на АТ"ПКМЗ".
п.13. Припинити повноваження Наглядової ради ПАТ"НВП"Бiльшовик".
п.14.Призначити членами Наглядової ради акцiонерного товариства "Перший київський машинобудiвний завод" представникiв акцiонера товариства,юридичної особи Фонду державного майна України (далi Фонд).
4) Корнiєнко Аллу Григорiвну- головний спецiалiст вiддiлу забеспечення дiяльностi органiв управлiння господарськiх товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду ;
10.05.2018 призначено головний спецiалiст ФДМУкраїни Шмiгач Ольга Миколаївна НЮ 223258
Збаразьким РВ УМВС України в Тернопiльськiй обл.
0
Зміст інформації:
Фонд державного майна України наказ №624 вiд 10.05.2018 р. "Щодо ПАТ"НВП"Бiльшовик".
п.7. Змiнити повне найменування з публiчного акцiонерного товариства "Науково- виробниче пiдприємство "Бiльшовик" на акцiонерне товариство "Перший київський машинобудiвний завод" ,скорочене найменування з ПАТ"НВП"Бiльшовик" на АТ"ПКМЗ".
п.13. Припинити повноваження Наглядової ради ПАТ"НВП"Бiльшовик".
п.14.Призначити членами Наглядової ради акцiонерного товариства "Перший київський машинобудiвний завод" представникiв акцiонера товариства,юридичної особи Фонду державного майна України (далi Фонд).
5)Шмiгач Ольгу Миколаївну - головного спецiалiста вiддiлу корпоративного управлiння Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння декржавними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду;