Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння - генеральний директор       Бiлоскурський Р.Є.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче пiдприємство "Бiльшовик"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14308569
4. Місцезнаходження
м. Київ , Соломянський, 03057, м.Київ, пр-т Перемоги 49/2
5. Міжміський код, телефон та факс
044(4567141) 4567141
6. Електронна поштова адреса
zvit@bolshevik.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 72   14.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://bolshevik.net.ua/index.php/reports в мережі Інтернет 27.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Рiчна iнформацiя складається вiдповiдно до вимог Положення.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче пiдприємство "Бiльшовик"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 376060
3. Дата проведення державної реєстрації
27.12.1994
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
11144930
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
539
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.99 Виробництво машин та устаткування спецiального призначення
28.29 Виробництво iнших машин та устаткування загального призначення
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
1.Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв. 2.Наглядова рада. 3.Виконавчий орган Товариства - Правлiння. 4.Ревiзiйна комiсiя. 1. Вищим органом Товариства є Загальнi збори акцiонерiв. У перiод до проведення перших Загальних зборiв акцiонерiв функцiї Вищого органу з управлiння корпоративними правами держави у розмiрi 100% у статутному капiталi Товариства виконує Фонд державного майна України без скликання Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття вiдповiдних наказiв та розпоряджень. Вищий орган має право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, в тому числi й тих, що належать до компетенцiї Наглядової ради та Правлiння. 2. Наглядова рада є органом, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначених Статутом та зоконодавством, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння. Наглядова рада складається з 5 чол., якi обираються Вищим органом строком на 3 роки iз числа фiзичних осiб, що мають повну дiєздатнiсть. 3. Правлiння створюється з метою здiйснення керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства, складається з 7 осiб i дiє на колегiальних засадах. Правлiння дiє вiд iменi Товариста у межах, встановлених Статутом товариства i Законами. Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються Законами, Статутом Товариства. Голова правлiння - генеральний директор призначається Фондом державного майна України у порядку передбаченому Статутом Товариства. 4.Ревiзiйна комiсiя складається з 3-х чол., якi обираються Вищим органом Товариства строком на 3 - и роки iз числа фiзичних осiб, що мають повну дiєздатнiсть. Голова та члени Ревiзiйної комiсiї обираються Вищим органом Товариства з числа фiзичних осiб, що мають повну дiєздатнiсть. Голова та члени Ревiзiйної комiсiї обираються Вищим органом Товариства з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Сбербанк"
2) МФО банку
320627
3) поточний рахунок
26003013012793
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Сбербанк"
5) МФО банку
320627
6) поточний рахунок
26003013012793

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)
Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1 2 3 4
04.05.2011 15.03.2016 Чорнобай Людмила Миколаївна 097-933-70-35, zvit@bolshevik.net.ua
Опис Протокольним рiшенням 1/2016 засiдання наглядової ради вiд 15.03.2016 року обрати корпоративного секретаря ПАТ "НВП "Бiльшовик" Чорнобай Людмилу Миколаївну.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Мiнiстерство машинобудування вiйськово-промислового комплексу та конверсiї України 00013942 03057Україна м.Київ проспект Перемоги 49/2 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова правлiння - генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiлоскурський Роман Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 037546 02.04.1996
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Харкiвський полiтехнiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДП "Укрспирт", керiвник (2011-2014р.р), ПАТ "НВП "Бiльшовик" - перший заступник голови правлiння - виконавчого директора (2014 -2015 р.р.), ПАТ "НВП"Бiльшовик - голова правлiння - генеральний директор (2015 - 2018 р.р.).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.02.2015 на 3 роки
9) Опис
ПАТ "НВП"Бiльшовик - голова правлiння (2015 - 2017 р.р.), винагорода не ваиплачувалась в т.числi в натуральнiй формi, непогашеної судимостi не має. Загальний робочий стаж 26 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Перший Заступник генерального директора
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коваленко Iгор Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕС 231676 03.02.1997 Сiмферопольським МУГУ МВС України в Криму
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Стиль-Нова", директор (2011 -2014 р.р.); ПАТ "НВП "Бiльшовик" , директор з економiки та фiнансiв, заступник генерального директора з питань комерцiйної дiяльностi, перший заступник генерального директора (2014 -2016 р.р.).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.02.2015 не вказано
9) Опис
Член правлiння, винагорода в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 19 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Директор з правових питань
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Картак Володимир Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕК 740226 20.01.1998 Кремiнським РВУ МВС України в Луганськiй областi
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Мiнiстерство транспорту та зв'язку України - директор департаменту державної власностi - начальник вiддiлу майнових вiдносин (2010-2015 р.р.); ПАТ "НВП "Бiльшовик", директор з правових питань (2015 - 2016 р.р.).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.02.2015 не визначено
9) Опис
Член правлiння, винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 14 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Директор з питань виробництва
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iванушко Микола Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 847092 26.01.2008 Святошинським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Промхiммаш" - директор (2012- 2014р.р.), ДП "Жашкiвмаш" - директор (2014 -2015 р.р.), ПАТ "НВП "Бiльшовик" - директор з питань виробництва (2015 - 2016р.р.).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.02.2015 не визначено
9) Опис
Член правлiння ПАТ "НВП "Бiльшовик". Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Загальний стаж роботи
19 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний iнженер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лазаренко Микола Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 570659 01.07.1997 Ленiнградським РУГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Київський полiтехнiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "НВП "Бiльшовик" - в.о. головного iнженера (2012 -2014р.р.), головний iнженер (2014- 2016 р.р.).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.02.2015 не вказано
9) Опис
Член правлiння. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Директор технiчний
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шедов Михайло Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 145018 01.07.1997 Ленiнградським РУГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1951
5) освіта**
Український заочний полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "НВП "Бiльшовик" - директор технiчний (2009 - 2016р.р.).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.02.2015 не зазначено
9) Опис
Член правлiння. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 44 роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Борисов Борис Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 678908 08.01.1998 Ватутiнським РУГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Київський торгово-економiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Укрпошта" - перший заступник генерального директора (2014 р.). ПАТ "НВП "Бiльшовик" - заступник директора з економiки та фiнансiв (20015 - 2016р.р.).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.02.2015 не зазначено
9) Опис
Член правлiння. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 13 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заст.начальника вiддiлу звiтностi та монiторингу фiнансової дiяльностi Управлiння звiтностi
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Денисенка Вiталiя Миколайовича
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 904856 Iванкiвським РВ ГУ МВС України в київськiй обл.
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступника начальника вiддiлу звiтностi та монiторингу фiнансової дiяльностi Управлiння звiтностi ФДМУ- Денисенка Вiталiя Миколайовича, вiдповiдно до ПРОТОКОЛУ №3 -16 НР призначено Головою наглядової ради по ПАТ "НВП "Бiльшовик".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.10.2016 не вказано
9) Опис
Надiлений повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУ вiд 13.03.2015року №324. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник начальника вiддiлу
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Холоднова Iрина Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 145873 Ватутiнським РУГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Київський державний торговельно-економiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник начальника вiддiлу, Холоднова Iрина Петрiвна . Наказом ФДМУ №395 обрано членом наглядової ради ПАТ "НВП "Бiльшовик". З 2016 р. по теперiшнiй час заступник начальника вiддiлу Фонду державного майна України; 2012р. – 2016р. – головний спецiалiст Фонду державного майна України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.02.2016 не вказано
9) Опис
Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУ вiд 13.03.2015року №324. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний спецiалiст ФДМУ
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корнiєнко Ала Григорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 721359 Сiмферопольським МУГУ МВС України в Криму
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Київський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний спецiалiст ФДМУ- Корнiєнко Ала Григорiвна, наказом ФДМУ №395 обрано членом наглядової ради по ПАТ "НВП "Бiльшовик". Мiсце роботи – Фонд державного майна України. З 2012 року по сьогоднiшнiй час головний спецiалiст Фонду державного майна України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.02.2016 не вказано
9) Опис
Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУ вiд 13.03.2015року №324. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний спецiалiст ФДМУ
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Павлюк Наталя Павлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НЮ 014434 Тернопiльським РУГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний спецiалiст ФДМУ, Павлюк Наталя Павлiвна, вiдповiдно до наказу ФДМУ обрана членом наглядової ради ПАТ "НВП "Бiльшовик". Мiсце роботи – Фонд державного майна України, головний спецiалiст. З 2015р. по теперiшнiй час - головний спецiалiст Фонду державного майна України, 2012р.- 2015р. начальник вiддiлу Регiонального вiддiлення ФДМУ по Тернопiльськiй областi.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.02.2016 не вказано
9) Опис
Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУ вiд 13.03.2015року №324. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний спецiалiст ФДМУ
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Андрiєнко Полiна Григорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 113947 Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний спецiалiст ФДМУ, Андрiєнко Полiна Григорiвна, обрана наказом ФДМУ №395 членом наглядової ради ПАТ "НВП "Бiльшовик". З 2012 року по сьогоднiшнiй час головний спецiалiст Фонду державного майна України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.02.2016 не визначено
9) Опис
Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУ вiд 13.03.2015року №324. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заст. начальника управлiння по роботi з регiональними вiддiленнями ФДМУ
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петрова Iрина Олегiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕС 704726 Желiзнодорожним Сiмферопольським МУГУ МВС України в Криму
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Саратiвський економiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заст. начальника управлiння по роботi з регiональними вiддiленнями ФДМУ, Петрова Iрина Олегiвна, вiдповiдно до наказу ФДМУ № 395 обрана Головою ревiзiйної комiсiї ПАТ "НВП "Бiльшовик".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.02.2016 не вказано
9) Опис
Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУ вiд 13.03.2015року №324. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний державний ревiзор-iнспектор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бреус Валерiй Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний державний ревiзор-iнспектор, Бреус Валерiй Васильович, вiдповiдно до наказу ФДМУ № 684 обраний членом ревiзiйної комiсiї ПАТ "НВП "Бiльшовик".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.02.2016 не вказано
9) Опис
Надiлений повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУ вiд 13.03.2015року №324. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний спецiалiст ФДМУ
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузьменко Людмила Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1987
5) освіта**
Нацiональний унiверситет бiоресурсiв
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний спецiалiст ФДМУ, Кузьменко Людмила Вiкторiвна, вiдповiдно наказу ФДМУ № 684 обрано членом ревiзiйної комiсiї ПАТ "НВП "Бiльшовик".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.05.2015 не вказано
9) Опис
Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУ вiд 13.03.2015року №324. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Фонд лержавного майна України 00032945 01133 Україна м. Київ Печерський м.Київ Алмазова 18/9 44579720 0 0 44579720 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Центральний депозитарiй України
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Солом'ямський м.Київ вул. Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044-279 -65-40
Факс 044-279-12-49
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть
Опис Вiдповiдно договору №Е-2096 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 15.11.2010 року

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28.10.2010 977/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000093983 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні -1.18 44579720 -1.18 100
Опис 100% акцiй належить державi. Акцiонерами є держава в особi Фонду державного майна України.
Торгiвля цiнними паперами емiтента за звiтний перiод не здiйснювалася. Факту лiстингу/дедiстингу цiнними паперами емiтента на фондових бiржах не було.
 

XI. Опис бізнесу

Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство "Бiльшовик" далi - ПАТ "НВП "Бiльшовик" створено в 1882 роцi як "Київський ливарний i механiчний завод", перейменовано у 1888 роцi на "Акцiонерне товариство Гретера, Креванека i К". У 1919 роцi пiдприємство одержує назву " Перший державний київський машинобудiвний завод", а у 1922 роцi рiшенням Київського губвиконкому перейменовується на "Завод Бiльшовик" Наказом Мiнмашпрому України вiд 13.12.1994 року № 1570 НВО "Бiльшовик" було перетворено на вiдкрите акцiонерне товариство (ВАТ).
У 1996 роцi з метою удосконалення дiючої системи управлiння за рахунок децентралiзацiї та збiльшення зацiкавленостi трудових колективiв пiдготовлений i узгоджений з Мiнмашпромом України Проект реструкторизацiї заводу. На базi частини структурних пiдроздiлiв ВАТ " Бiльшовик" було створено 6 юридичних осiб у формi дочiрнiх пiдприємств.
У 2001 роцi вiдповiдно до Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про перелiк об'єктiв права державної власностi, що не пiдлягають приватизацiї, але можуть бути корпоратизованi. Згiдно з листом Кабiнету Мiнiстрiв України ВАТ "Бiльшовик" вiднесено до пiдприємств, якi провадять ремонт вiйськової технiки, необхiдної Збройним Силам України, i тому є стратегiчно важливим.
У 2006 роцi ВАТ "Бiльшовик" надано статус "Науково-виробниче пiдприємство "Бiльшовик". У 2010 роцi вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства " ВАТ "НВП "Бiльшовик" змiнено назву на Публiчне акцiонерне товариство "Бiльшовик".
 
ВАТ "Бiльщовик" має дворiвневу органiзацiйну структуру: головна компанiя у формi публiчного акцiонерного товариства i п'ять дочiрнiх пiдприємств, створених на базi структурних пiдроздiлiв пiдприємства згiдно наказу ФДМУ
№ 54 -ДАТ вiд 25.12. 1996 року та наказу ФДМУ №10 - ДАТ вiд 10.02. 1997 року.
Дочiрнi пiдприємства дiють на умовах повного господарського вiдання:
- ДП "Жашкiвмаш" (м. Жашкiв, Черкаської обл.) - зареєстроване 12.02.1997 року спецiалiзується на виробництвi продукцiї машинобудування;
- ДП "Транзит" (м.Київ) - зареєстроване 16.02. 1998 роцi. Спецiалiзується на виробництвi та реалiзацiї продукцiї машинобудування;
- ДП "Здоров'я" (м. Київ) - зареєстроване 14.05. 2008 року. Надає соцiальнi послуги;
- ДП "Столова Iндустрiя" (м.Київ) - зареєстроване 14.05.2008 року. Надає послуги оренди;
- ДП "Стандарт"(м. Київ) - зареєстроване 05.02.1997 року. Спецiалiзується на виробництвi та реалiзацiї продукцiї машинобудування.
Основне виробництво в 5 цехах та 7 дiльницях.
Головна компанiя за своєю органiзацiйною структурою представляє собою традицiйну модель пiдприємства з повним машинобудiвним циклом, який забезпечується складною i потужною структурою основного, допомiжного й обслуговуючого виробництва. Товариство має висококвалiфiкований iнженерно-технiчний персонал, робiтникiв широкого профiлю та високої квалiфiкацiї.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 539.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 14.
Фонд оплати працi штатних працiвникiв 23314.0 тис.грн.
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року т: в 107,6%.
Збiльшення розмiру фонду оплати працi вiдбулось у зв'язку з збльшенням мiнiмальної з/ти в травнi 2016 року -коефiцiєнт збiльшення 1,052 та з грудня 2016 року- коефiцiєнт збiльшення -1,1034 ( Закон України Про Державний бюджет України на 2016 рiк).
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення збiльшення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв.
В структурi товариства працює вiддiл з пiдготовки кадрiв. Його задача - пiдвищувати квалiфiкацiю та органiзовувати навчання робочим, iнженерно - технiчним працiвникам. Протягом 2016 року проводилась:
- пiдготовка нових квалiфiкованих робiтникiв - 1 чол.,
- пiдвищено квалiфiкацiю робiтникам ( пiдвищено квалiфiкацiйний розряд) - 15 чол;
- пiдвищено квалiфiкацiю робiтникам на курсах цiльового призначення 4 чол;
- прведене навчання та атестацiя робiтникам по правилам Держгiрнаглядохоронпрацi та ОП-196 чол;
- органiзовано навчання для ТП та керiвникiв в навчальних центрах м. Києва - 4 чол;
- органiзовано практику для учнiв ВПТУ - 4 чол;.
 
ПАТ "НВП "Бiльшовик" не входить до складу об'єднань пiдприємств.
 
ПАТ "НВП "Бiльшовик не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями.
 
Протягом звiтного перiоду нiяких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
 
ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Усi облiковi полiтики, про якi йдеться нижче, стосуються Пiдприємства.
Основнi засоби
Для облiку та складання звiтностi основнi засоби подiляються на наступнi класи (групи):
• земельнi дiлянки;
• будiвлi, споруди i передавальнi пристрої;
• машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна технiка);
• транспортi засоби;
• iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
• iншi основнi засоби.
Первiсна оцiнка об’єктiв всiх груп основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю, що включає цiну придбання (у тому числi iмпортнi мита, податки, якi не вiдшкодовуються); будь-якi витрати, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї; попередньо оцiненi витрати на демонтаж, перемiщення об’єкта та вiдновлення територiї.
Пiдприємство, станом на 01.01.2012 (дата переходу на МСФЗ) здiйснило переоцiнку основних засобiв, що була проведена станом на 01.06.2008 на пiдставi висновку про вартiсть нерухомого майна, що наданий суб’єктом оцiночної дiяльностi ПП «Експертторгсервiс» (сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi ФДМУ вiд 23.02.2007 №5507/07), як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.
Подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за моделлю iсторичної вартостi. Витрати на поточний ремонт i обслуговування вiдносяться на витрати у мiрi здiйснення. Вартiсть замiни значних компонентiв основних засобiв капiталiзується, а компоненти, якi були замiненi, списуються.
На кожну звiтну дату керiвництво оцiнює наявнiсть ознак зменшення корисностi основних засобiв. Якщо такi ознаки зменшення корисностi iснують, керiвництво переглядає балансову вартiсть своїх активiв у вiдповiдностi до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв».
Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв i балансової вартостi цих активiв i визнаються в звiтi про фiнансовi результати.
Амортизацiя об'єктiв основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом термiну їх експлуатацiї:
Наступнi строки корисної експлуатацiї активiв встановленi по Пiдприємству:
Будiвлi i споруди 3-60 рокiв
Виробниче та iнше обладнання 2-25 рокiв
Транспортнi засоби 1-25 рокiв
Iншi основнi засоби 1-15 рокiв
Лiквiдацiйна вартiсть основного засобу – це розрахункова сума, яку б Пiдприємство отримало в даний час вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби стан i перiод використання об'єкту основних засобiв були такими, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Коли Пiдприємство має намiр використовувати актив до кiнця перiоду його фiзичного iснування, лiквiдацiйна вартiсть такого активу дорiвнює нулю.
Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються один раз на рiк.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи – немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути iдентифiкованi, тобто можуть бути вiдокремленi або вiддiленi вiд компанiї або виникають внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав (незалежно вiд того, чи можуть вони бути вiдокремленi). Нематерiальнi активи визнаються лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, що вiдносяться до активу, надходитимуть компанiї та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
В момент первiсного визнання нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю. Наступна оцiнка здiйснюється за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя всiх класiв (груп) нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються один раз на рiк.
Iнвестицiйна нерухомiсть.
Iнвестицiйна нерухомiсть – це нерухоме майно, яким Пiдприємство володiє для здобуття доходу вiд здачi його в оренду або вiд збiльшення його вартостi, або для обох цих цiлей, i яке саме Пiдприємство не займає. Первiсна оцiнка проводиться за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Подальша оцiнка здiйснюється за моделлю справедливої вартостi.
Прибутки або збитки в результатi змiн справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi вiдносяться на прибуток або збиток.
Критерiї, що застосовуються Пiдприємством для вiддiлення iнвестицiйної нерухомостi вiд нерухомостi, зайнятою власником (основнi засоби):
• частку, яка утримується з метою отримання орендної плати або для збiльшення капiталу, та частку, яка утримується для використання в основнiй дiяльностi Пiдприємства, можна продати окремо;
• якщо такi частки не можна продати окремо, нерухомiсть є iнвестицiйною нерухомiстю, якщо тiльки незначна, не бiльше 10%, її частки утримується для використання в основнiй дiяльностi.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї.
Незавершеними капiтальними iнвестицiями є вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя на цi активи не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю. Незавершене капiтальне будiвництво включає вартiсть будiвельних робiт, суму iнжинiрингових робiт, iншi прямi витрати та загальновиробничi витрати.
По закiнченню будiвництва актив буде переведену у вiдповiдну групу основних засобiв. Амортизацiя буде нараховуватись з дати, коли актив буде побудований та стане придатним до використання.
Незавершене будiвництво активiв, якi призначенi для продажу, вiдображається в складi запасiв.
Незавершене будiвництво iнвестицiйної нерухомостi вiдображається як iнвестицiйна нерухомiсть.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом та визнається тiльки коли Пiдприємство стає стороною контрактних положень. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цього фiнансового активу. Справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi є справедлива вартiсть наданої (отриманої) компенсацiї. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою собiвартiстю, з урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Станом на кожну звiтну дату Пiдприємство оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що кориснiсть дебiторської заборгованостi зменшилася. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується через рахунок резерву з одночасним визнанням збитку за звiтний перiод. Якщо в наступному перiодi величина збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно спiввiднесено iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується. Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартостi, яка перевищує суму, що її мала б амортизована вартiсть у разi невизнання зменшення корисностi на дату сторнування. Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi визначається розрахунковим методом на пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської заборгованостi Пiдприємства.
Запаси.
Запаси при первiсному визнаннi облiковуються за собiвартiстю придбання. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. В консолiдованому балансi (Звiтi про фiнансовий стан) запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Зменшення вартостi запасiв (уцiнки) вiдображається з одночасним визнаннями збиткiв. Вартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi накладнi витрати, розрахованi на пiдставi нормативної виробничої потужностi.
Вартiсть рекламних запасiв вiдноситься на витрати в момент придбання. Собiвартiсть одиниць запасiв визначається шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення, визнаються, коли Пiдприємство стає стороною за договором щодо таких активiв. Первiсна оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цих фiнансових активiв. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Пiдприємство оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що кориснiсть iнвестицiй, утримуваних до погашення, зменшилася. При наявностi об’єктивних свiдчень того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi iнвестицiй, утримуваних до погашення, величина збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Сума втрат вiд зменшення корисностi за iнвестицiями, утримуваними до погашення (iнвестицiї в борговi цiннi папери) визначається як рiзниця мiж їх балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Ця рiзниця визнається витратами звiтного перiоду.
Зменшення корисностi фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю.
Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у складi прибутку або збитку у мiру їх виникнення в результатi однiєї або бiльше подiй («збиткових подiй»), що вiдбулися пiсля первинного визнання фiнансового активу i що впливають на суми або термiни розрахункових майбутнiх грошових потокiв, якi пов'язанi з фiнансовим активом або з групами фiнансових активiв, якщо данi збитки можна оцiнити з достатньою мiрою точностi. Якщо Пiдприємство визначає, що не iснує об'єктивних ознак зменшення корисностi для фiнансового активу, що оцiнений на iндивiдуальнiй основi, незалежно вiд того, є актив iндивiдуально iстотним чи нi, вiн включається в групу фiнансових активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику i ця група оцiнюється на предмет зменшення корисностi на колективнiй основi.
Основними факторами, якi враховує Пiдприємство при оцiнцi фiнансового активу на предмет його знецiнення, є прострочений статус, значнi фiнансовi труднощi контрагента, погiршення платоспроможностi та iншi, що здiйснюють негативний вплив на контрагента.
Якщо в подальшому сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, i це зменшення може бути об'єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання зменшення корисностi (як, наприклад, пiдвищення кредитного рейтингу дебiтора), ранiше визнаний збиток вiд знецiнення сторнуєтся. Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву пiд знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування i пiсля визначення остаточної суми збитку. Повернення ранiше списаних сум вiдображається через прибутки.
 
Нестабiльний стан в країнi з 2014 - 2016р.р. вплинув на всi технiко-економiчнi показники дiяльностi пiдприємства
Найважливiшим напрямом роботи пiдприємства залишається випуск устаткування для шинних пiдприємств, зокрема для формування i вулканiзацiї надвеликогабаритних шин для самоскидiв i автопоїздiв вагою до 320 тонн, виробництво гумозмiшувального обладнання, а токож триватиме спiвробiтництво з пiдприємствами металургiйної та гiрничо - збагачувальної галузей.
Пiдприємством була розроблена технiчна документацiя на такi вироби:
- форматор - вулканiзатор 75" 1-650-1800-305/710, iнд. 532101.
- гiдростанцiя та форматори - вулканiзатори 1-650-1800-305/710.
- редуктор КЦ-50,iнд. 701842.
- редуктор БСм-560,iнд. 701862.
- зварний варiант камери РС 270,iнд.102107.
- сонячний колектор ,iнд.10097.
Продовжуються роботи з проектування обладнання для переробки зношених шин, гумових та iнших полiмерних вiдходiв. Зокрема розроблена конструкторська документацiя на магнiтний сепаратор, унiверсальний ЕДУ 160 з переробки сумiшей, що одержують з вторинної сировини - шинної гумової кришки, гiльотиний пристрiй для розрiзання зношених шин.
Впродовж 2016 р продовжувались роботи iз забезпечення потреб промисловостi України сучасним обладнанням рiзного призначення, також випуск експортної продукцiї. Були виготовленi вироби:
Всього обсяг виготовленої продукцiї ( товарiв, послуг) в 2016 роцi склав 12185,0 тис.грн.
 
Протягом звiтного 2016 року вiдчуження активiв не було.
 
Контракт №703 з Головою правлiння - генеральним директором ПАТ "НВП "Бiльшовик" вiд 23.02.2015 рокуПравочин Пiдприємством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є їх предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Пiдприємства станом на 01.01.2016, здiйсненi вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 №514-VI та Статуту Пiдприємства
 
Станом на 31.12.2016 основнi засоби Пiдприємства вiдображенi за собiвартiстю придбання. Витрати, понесенi для пiдтримання об’єктiв в робочому станi, включались до складу витрат. Протягом звiтного перiоду змiн в оцiнках термiнiв експлуатацiї, лiквiдацiйної вартостi, а також змiни методiв амортизацiї основних засобiв Пiдприємства не було. Станом на 31 грудня основнi засоби включали:
16.1 Первiсна вартiсть Будiвлi та споруди Виробниче обладнання Транспортнi засоби Iншi Капiтальнi iнвестицiї Всього
На 31 грудня 2014 року 738 647 586 505 1 161 10 875 3 849 1 341 037
Надходження 318 58 - 65 507 948
Вибуття - - - - (389) (389)
На 31 грудня 2015 року 738 965 586 563 1 161 10 940 3 967 1 341 596
Надходження 1 998 351 15 58 2 464 4 886
Вибуття - - - - (2 283) (2 283)
На 31 грудня 2016 року 740 963 586 914 1 176 10 998 4 148 1 344 199
16.2 Накопичена амортизацiя Будiвлi та споруди Виробниче обладнання Транспортнi засоби Iншi Капiтальнi iнвестицiї Всього
На 31 грудня 2014 року (518 306) (528 589) (1 021) (8 080) - (1 055 996)
Амортизацiя за рiк (3 735) (1 505) (3) (49) - (5 292)
Вибуття амортизацiї - - - - - -
На 31 грудня 2015 року (522 041) (530 094) (1 024) (8 129) - (1 061 288)
Амортизацiя за рiк (3 736) (1 527) (30) (50) - (5 343)
Вибуття амортизацiї - - - - - -
На 31 грудня 2016 року (525 777) (531 621) (1 054) (8 179) - (1 066 631)
16.3 Чиста вартiсть
На 31 грудня 2015 року 216 924 56 469 137 2 811 3 967 280 308
На 31 грудня 2016 року 215 186 55 293 122 2 819 4 148 277 568
Пiдприємство має в постiйному користуваннi на умовах Договору на право користування землею земельнi дiлянки загальною площею 535 369,74 кв. м., нормативна грошова оцiнка станом на 31.12.2014 становить 439 094 тис. грн. У зв’язку з вiдсутнiстю права власностi на цi земельнi дiлянки, вiдсутностi в МСФЗ спецiальних положень щодо облiку земельних дiлянок, якi знаходяться в постiйному користуваннi, керуючись пунктами 10 - 12 МСБО №8, управлiнський персонал прийняв рiшення не визнавати їх активом.
Станом на 31 грудня 2016 року у Пiдприємства:
• вiдсутнi основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя);
• вiдсутнi контрактнi зобов’язання, пов’язанi з придбанням основних засобiв;
• вiдсутнi компенсацiї третiх сторiн за об’єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, або якi були втраченi чи переданi;
• вiдсутнi основнi засоби, отриманi за договорами фiнансової оренди.
Протягом 2016 року основнi засоби не переоцiнювалися. Втрати вiд зменшення корисностi та вигоди вiд вiдновлення корисностi основних засобiв не визнавалися. Iнших змiн первiсної вартостi та суми зносу основних засобiв не було.
Протягом 2016 року Пiдприємство не отримувало основнi засоби за рахунок цiльового фiнансування.
Станом на 31 грудня 2016 року Пiдприємство не отримувало основнi засоби в фiнансову оренду.
Станом на 31 грудня 2016 не було основних засобiв якi б використовувалися в якостi забезпечення позик.
Активи, що знаходяться в стадiї будiвництва, облiковуються як незавершене капiтальне будiвництво. Незавершене капiтальне будiвництво включає вартiсть будiвельних робiт, суму iнжинiрингових робiт, iншi прямi витрати та загальновиробничi витрати. По закiнченню будiвництва актив буде переведено у вiдповiдну групу основних засобiв. Амортизацiя буде нараховуватись з дати, коли актив буде побудований та стане придатним до використання.
Незавершене будiвництво активiв, якi призначенi для продажу, вiдображається в складi запасiв.
 
Збiльшений земельний податок нараховано згiдно рiшень КМДА вiд 03.07.2014р №23/23 та №58/923 вiд 28.01.2015р . Крiм того на збiльшення розмiру плати на землю вплинув розмiр iндексацiї нормативної грошової оцiнки
( коефiцiєнт -1,433) на 2016 рiк. Вартiсть землi склала 44296,0 тис.грн., за 2016 рiк, що є непiд'ємним тягарем для пiдприємства.
 
- до бюджету: витрат з податку на ПДВ 23,0 тис.грн.,
- до бюджету: сплата штрафу до мiсцевого бюджету по земельному податку 73,0 тис.грн;
- до ПФУ: 20,5 тис. грн.факти виплати штрафiв
 
У звiтному роцi Пiдприємство не здiйснювало коригування, якi вплинули на фiнансову звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року.
 
Договiр куплi - продажi №1854п вiд 17.07.2016 року ПАТ "НВП "Бiльшовик з ПАТ "Шахтоуправлiння" "Покровське"
на суму 1987,5 тис.грн.
Договiр куплi - продажi № 144 - 343 вiд 29.09.2016 року ДП "Жашкiвмаш" та Шрi - Ланка на суму 60540,0 доларiв.
 
Колективу пiдприємства вдалося зберегти основнi елементи наукової та технiчної складових, необхiдних для проектування та виготовлення устаткування для виробництва шин та гумозмiшувального обладнання, цей напрямок дiяльностi залишається одним з прiоритетних.
Найбiльшим торгiвельним партнером у цiй галузi була Росiя. Поставки до цiєї країни займали питому вагу у рiчному обсязi реалiзацiї обладнання та запасних частин, виготовлених пiдприємством. Але негативнi процеси, що були викликанi вiйськовою агресiєю Росiйської Федерацiї та анексiєю Криму, призвели до згортання спiвпрацi та зупинки поставок обладнання до цiєї країни.
Враховуючи це, колектив пiдприємства зосередився на пошуку нових ринкiв збуту для основної продукцiї та вивчення потреб ринку з метою органiзацiї виробництва нових видiв обладнання для рiзноманiтних галузей промисловостi.
З цiєю метою проводиться активна дiяльнiсть вiдповiдних служб пiдприємства, основним напрямком якої є повернення на традицiйнi ринки збуту в свiтi, якi були втраченi пiсля розпаду СРСР та вихiд на новi.
Проведена робота дала змогу повернутися до спiвпрацi з торгiвельними партнерами у Iндiї та Шри-Ланцi, на фiнальнiй стадiї знаходиться органiзацiйна робота з торгiвельними партнерами у Малайзiї та Iранi. Активна позицiя по просуванню продукцiї пiдприємства на новi ринки збуту дала змогу приступити до органiзацiї поставок до Канади та Аргентини. Але недостатнi обсяги кошiв та повна вiдсутнiсть державної пiдтримки у цьому питаннi не дає змоги повернутися на ринки В’єтнаму, Iндонезiї та ринки Схiдної Європи де, завдяки державнiй пiдтримцi та субсидуванню експорту, продовжує домiнувати Китай.
Виходячи з такого стану речей, пiдприємству конче необхiдно збiльшити фiнансування для маркетингової дiяльностi по просуванню своєї продукцiї на зовнiшнi ринки, активно приймати участь у найбiльших свiтових галузевих виставках у Нiмеччинi, Францiї, Китаї, Англiї, Iндiї, Туреччинi, Єгиптi та Аргентинi.
В зв’язку з падiнням обсягiв виробництва РТВ в Українi, колектив пiдприємства прийняв рiшення освоювати новi напрямки дiяльностi на внутрiшньому ринку. Завдяки спiвпрацi СКБ пiдприємства та потенцiйних замовникiв вдалося освоїти випуск нових видiв продукцiї – гiдравлiчних цилiндрiв, гiдравлiчних домкратiв, основних частин для шредерiв та змiшувачiв, запасних частин для гiрничо-шахтного обладнання та устаткування, обладнання для металургiйної i хiмiчної промисловостi, теплових та атомних електростанцiй.
 
Дослiджень а 2016 роцi не було. Пiдприємство займається розробками лiнiй по переробцi шин та змiшувального обладнання.
 
Постанова окружного Адмiнiстративного суду м.Києва вiд 24.12.2015 року "Про стягнення з ПАТ "НВП "Бiльшовик" 23771,3 тис.грн., податкової заборгованностi ".
Постанова окружного Адмiнiстративного суду м.Києва вiд 26.10.2016 року першої iнстанцiї скасовано, в задоволенi позову вiдмовлено.
23.02.2017 року Вищим Адмiнiстративним судом України касацiйне впровадження закрито.
 
Факторний аналiз рентабельностi реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг)
Показники 2014 2015 змiни 2015 2016 Змiни
1 2 3 4 5 6 7
Чистий доход (виручка ) 56011 62579 6568 62579 53442 -9137
вiд реалiзацiї продукцiї
(робiт, послуг)
Собiвартiсть реалiзованої 59890 30231 -29659 30231 23671 -6560
продукцiї (робiт, послуг)
Адмiнiстративнi витрати 19252 25000 5748 25000 65011 40011
Витрати на збут 987 364 -623 364 511 147
Прибуток (збиток) -24118 6984 -17134 6984 -35751 -42735
Рiвень рентабельностi реалiзацiї-43,1 11,2 -31,9 11,2 -66,9 -78,1
Розрахунковий рiвень
рентабельностi реалiзацiї
продукцiї (робiт, послуг)
за звiтний перiод
та собiвартостi реалiзованої
продукцiї за попереднiй перiод), % 11,7 -118,3

Змiна рiвня рентабельностi
реалiзацiїпродукцiї (робiт, послуг)
за рахунок впливу факторiв:
а) змiни прибутку 0,501 -51,363

б) змiни собiвартостi -0,501 51,363

Загальна сума змiни рiвня 0,0 0,0
рентабельностi

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 233771 226352 233771 226352
будівлі та споруди 188296 191509 188296 191509
машини та обладнання 36535 32290 36535 32290
транспортні засоби 137 122 137 122
земельні ділянки
інші 4801 2810 4801 2810
2. Невиробничого призначення: 46572 46686 46572 46686
будівлі та споруди 46526 46532
машини та обладнання 24 133 24 133
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші 22 21 22 21
Усього 276341 273420 276341 273420
Опис ПАТ "НВП "Бiльшовик" має право проводити переоцiнку тiльки за погодженням з уповноваженим органом.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПК-Аудит Лтд"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30674018
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, м.Київ, вул. Шолуденка,3
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2228 26.04.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 2228 П 000312 30.11.2015 до 30.07.2020
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.16-31.12.16
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПК-Аудит Лтд"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30674018
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, м.Київ, вул. Шолуденка,3
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2228 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 2228 П 000312 30.11.2015 30.11.15-30.07.20
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(Звiт незалежного аудитора)
про результати перевiрки консолiдованої фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
«Науково-виробниче пiдприємство «Бiльшовик»
за перiод з 01.01.2016 до 31.12.2016

Нацiональнiй комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку

Аудиторська компанiя - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УПК-Аудит Лтд.» (далi – Аудитор) провела аудит консолiдованої рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Науково-виробниче пiдприємство «Бiльшовик»» (далi – Товариство або ПАТ «НВП «Бiльшовик»), яка включає Консолiдований баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016, Консолiдований звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк, Консолiдований звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 рiк, Консолiдований звiт про власний капiтал за 2016 рiк, Примiтки до фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
Основнi вiдомостi про Аудитора
Повне найменування Аудиторська компанiя - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УПК-Аудит Лтд.»
Код за ЄДРПОУ 30674018
Номер i дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ свiдоцтво №2228 вiд 26.01.2001 (дiя свiдоцтва рiшенням АПУ вiд 30.07.2015 №213/3 подовжена до 30.07.2020)
Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Комiсiєю П 000312 дата видачi 30.11.2015
Строк дiї Свiдоцтва з 30.11.2015 до 30.07.2020
Вiдомостi про аудиторiв, якi проводили аудиторську перевiрку Костенко Сергiй Анатолiйович (сертифiкат аудитора серiї А № 004555 вiд 23.02.2001р.),
Медведєв Олександр Клавдiйович (сертифiкат аудитора серiї А №002489 вiд 29.06.1995р.)
Мiсцезнаходження Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, 3
Телефон 230-47-32, факс: 230-47-34.

Основнi вiдомостi про Товариство
Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство «Науково-виробниче пiдприємство «Бiльшовик»
Код за ЄДРПОУ 14308569
Види дiяльностi
КВЕД 28.29 - виробництво iнших машин i устаткування загального призначення;
КВЕД 28.99 - виробництво iнших машин i устаткування спецiального призначення, н.в.i.у.;
КВЕД 33.20 - установлення та монтаж машин i устаткування;
КВЕД 68.20 - надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
КВЕД 86.10 - дiяльнiсть лiкарняних закладiв;
КВЕД 72.19 - дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природних i технiчних наук.
Мiсцезнаходження 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 49/2
Дата державної реєстрацiї: 27.12.1994
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Аудит рiчної фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2016 проведено Аудиторською компанiєю Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «УПК-Аудит Лтд.», вiдповiдно до умов Договору на виконання завдання з надання впевненостi (Аудит) вiд 06.02.2017 №18-3042, у строк з 01.03.2017 по 27.03.2017.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне представлення означеної консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, iнших законодавчих i нормативних актiв. Також управлiнський персонал вiдповiдальний за впровадження такого внутрiшнього контролю, який вiн визначає необхiдним для забезпечення складання консолiдованої фiнансової звiтностi, вiльної вiд суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть Аудитора
Вiдповiдальнiсть Аудитора полягає у висловленнi думки про перевiрену консолiдовану фiнансову звiтнiсть на основi результатiв аудиту.
Аудит проведений вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» i Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв (видання 2014 року), що iз 01.02.2016 р. застосовуються в якостi нацiональних стандартiв аудиту згiдно iз рiшенням Аудиторської палати України вiд 29.12.2015 р. № 320/1. Цi документи вимагають вiд Аудитора дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планувати i виконувати аудит для отримання достатньої впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у консолiдованiй фiнансової звiтностi.
Вибiр процедур залежить вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень перевiреної звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання консолiдованої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання консолiдованої фiнансової звiтностi.
Аудитор вважає, що в ходi проведення аудиторської перевiрки ним отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
За результатами аудиторської перевiрки консолiдованої фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк Аудитор зауважив наступне:
• Переважна бiльшiсть основних засобiв Товариства вiдображена за переоцiненою вартiстю, визначеною за результатами експертної оцiнки, виконаної станом на 01.06.2008. Пункт 34 МСБО 16 «Основнi засоби» вимагає проводити переоцiнку основних засобiв тих груп, об'єкти яких вже зазнали переоцiнки, з такою регулярнiстю, щоб їх залишкова вартiсть на дату балансу суттєво не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi. Зважаючи на строк, який пройшов з дати останньої переоцiнки до звiтної дати, справедлива вартiсть основних засобiв може суттєво вiдрiзнятись вiд суми, визнаної на звiтну дату. Вiдповiдно власний капiтал Товариства в результатi переоцiнки її основних засобiв може бути оцiнений в сумi значно бiльшiй або меншiй нiж та, що визнана у фiнансовiй звiтностi. Ми не мали змоги оцiнити вплив даного вiдхилення вiд вимог МСБО на перевiрену фiнансову звiтнiсть;
• вiдповiдно до вимог чинного законодавства Товариство зобов’язане компенсувати Пенсiйному фонду України (далi – ПФУ) суми, що виплачуються ПФУ спiвробiтникам Товариства, якi працювали у шкiдливих або особливо важких умовах працi, внаслiдок чого отримали право на вихiд на пенсiю у бiльш ранньому вiцi у порiвняннi iз стандартним пенсiйним вiком, який встановлений законодавством. На виконання цих вимог Товариство постiйно несе витрати з вiдшкодування витрат Пенсiйному фонду України на виплату та доставку пенсiй, призначених на пiльгових умовах. Проте, всупереч вимогам МСБО 19 «Виплати працiвникам» Товариство не формує забезпечення, необхiдне для їх виконання. Ураховуючи постiйний характер таких витрат та необхiднiсть їх визнання за перiод працi таких спiвробiтникiв, на нашу думку, такi виплати мають здiйснюватися за рахунок ранiше створеного забезпечення, а не у перiодi виплати компенсацiй ПФУ. Ми не мали змоги оцiнити вплив даного вiдхилення вiд вимог МСБО на перевiрену фiнансову звiтнiсть;
• консолiдована фiнансова звiтнiсть не мiстить iнформацiї про забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам, забезпечення та умовнi зобов’язання за судовими позовами. Врегулювання цих питань може зумовити вибуття ресурсiв Товариства в майбутньому. Аудитор не мав змоги отримати надiйну оцiнку вiдстрочених податкiв та сум забезпечень.
• Товариством не вiдображено в фiнансовiй звiтностi зобов’язання по вiдсоткам за кредит в сумi 3 333 тис. грн. Вiдповiдно власний капiтал Товариства має бути оцiнений в меншiй сумi, нiж визнано у фiнансовiй звiтностi.
• Товариство має суттєву прострочену кредиторську заборгованiсть перед бюджетом, за якою в майбутньому будуть нарахованi штрафнi санкцiї. Мiж тим, Товариство не розкрило цю iнформацiю в Примiтках до фiнансової звiтностi, як того вимагає МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи».

Умовно-позитивна думка
На думку Аудитора, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», перевiрена консолiдована фiнансова звiтнiсть достовiрно вiдображає в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «НВП «Бiльшовик» станом на 31 грудня 2016 року, фiнансовi результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» i Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на подiї, що вказують на iснування невизначеностi, яка може вплинути на здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi i його можливiсть реалiзувати свої активи та погасити зобов’язання в звичайному ходi бiзнесу. Такими умовами та подiями є:
• згiдно iнформацiї, наведеної в фiнансовiй звiтностi, Товариство зазнало в звiтному перiодi чистих збиткiв в сумi 52 589 тис. грн., якi призвели, в свою чергу, до вiдповiдного зменшення вартостi чистих активiв (за 2015 рiк – збитки склали 4 480 тис. грн.).
Висловлюючи свою думку, ми не брали до уваги це питання.
Iншi питання
Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на наступне:
• станом на 31.12.2016 суттєва сума кредиторської заборгованостi Товариства в розрахунках з постачальниками, яка складає понад 15% вiд валюти балансу, викуплена за договорами факторингу ТОВ «Фiнансова компанiя «Меридiан»;
Висловлюючи свою думку, ми не брали до уваги цi питання.

Генеральний директор
АК-ТОВ «УПК-Аудит Лтд.» Л. Д. Горбатенко
(сертифiкат аудитора серiї А
№ 006001 вiд 26.12.2005р.)

Головний аудитор
АК-ТОВ «УПК-Аудит Лтд.» О.К. Медведєв
(сертифiкат аудитора серiї А
№ 002489 вiд 29.06.1995 р.)

31.03.2017 р.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 1 1
2 2015 1 1
3 2014 1 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): У перiод до проведення перших Загальних зборiв акцiонерiв функцiї Вищого органу з управлiння корпоративними правами держави у розмiрi 100% у статутному капiталi Товариства виконує Фонд державного майна України без скликання Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття вiдповiдних наказiв та розпоряджень. Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): У перiод до проведення перших Загальних зборiв акцiонерiв функцiї Вищого органу з управлiння корпоративними правами держави у розмiрi 100% у статутному капiталi Товариства виконує Фонд державного майна України без скликання Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття вiдповiдних наказiв та розпоряджень. Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): У перiод до проведення перших Загальних зборiв акцiонерiв функцiї Вищого органу з управлiння корпоративними правами держави у розмiрi 100% у статутному капiталi Товариства виконує Фонд державного майна України без скликання Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття вiдповiдних наказiв та розпоряджень. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0
членів наглядової ради - акціонерів 0
членів наглядової ради - представників акціонерів 5
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) нi не проводила

нi не проводила

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено
Інші (запишіть) У складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено

Оцiнка комiтетiв не проводилась

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Вiдповiдно до п.9 п.п 9.4.16 Статуту "ПАТ "НВП "Бiльшовик".

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Вiдповiдно до п.9 п.п 9.8 Статуту "ПАТ "НВП "Бiльшовик", п.10 п.п.10.10.3. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Заступника начальника вiддiлу звiтностi та монiторингу фiнансової дiяльностi Управлiння звiтностi ФДМУ- Денисенка Вiталiя Миколайовича, вiдповiдно до ПРОТОКОЛУ №3 -16 НР вiд 24.10.2016 року було призначено Головою наглядової ради по ПАТ "НВП "Бiльшовик".

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Так Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Статут ПАТ "НВП"Бiльшовик"

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Ні Так Ні Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Ні Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Ні Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Вiдповiдно до Договору на виконання завдання з надання впевненостi (Аудит) вiд 06.02.2017 №18-3042 у строк з 01.03.2017 по 27.03.2017 рiк.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Вiдповiдно до законодавства.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Проведено аудит за 2015 рiк аудиторською фiрмою ТОВ "Київ-аудит".

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) За дорученням наглядової ради було заслухано iнформацiю голови правлiння-генерального директора щодо виконання фiнансово-господарської дiяльностi за 9-ть мiсяцiв 2016 року.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Нi не планує

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Закон "Про акцiонерне товариство", Статут ПАТ "НВП "Бiльшовик". Накази ФДМУ, накази та розпорядження по пiдприємству.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Так. На власному веб-сайтi пiдприємства .
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Корпоративне управлiння здiйснюється Загальними зборами акцiонерiв, Наглядальною Радою, Правлiнням i Ревiзiйною комiсiєю i вирiшує правовi (внутрiшньо-корпоративне право), фiнансовi, маркетинговi, кадровi й органiзацiйно-технiчнi питання дiяльностi акцiонерного товариства.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче пiдприємство "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
Територія за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.99
Середня кількість працівників 499
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 03680, м.Київ пр.Перемоги 49/2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000
первісна вартість 1001
накопичена амортизація 1002
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби: 1010
первісна вартість 1011
знос 1012
Інвестиційна нерухомість: 1015
первісна вартість 1016
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095
II. Оборотні активи
Запаси 1100
Виробничі запаси 1101
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130з бюджетом 1135
у тому числі з податку на прибуток 1136
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги 1615
за розрахунками з бюджетом 1620
за у тому числі з податку на прибуток 1621
за розрахунками зі страхування 1625
за розрахунками з оплати праці 1630
за одержаними авансами 1635
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690
Усього за розділом IІІ 1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900

Примітки Пiдприємство надає консолiдований звiт про фiнансовий стан
Керівник Бiлоскурський Р.Є.
Головний бухгалтер Кулик С.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче пiдприємство "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( ) ( )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( )
Валовий:
 прибуток

2090


 збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( ) ( )
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( ) ( )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190


 збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290


 збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350


 збиток 2355 ( ) ( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520
Разом 2550

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки Пiдприємство надає консолiдований звiт про фiнансовi результати
Керівник Бiлоскурський Р.Є.
Головний бухгалтер КуликС.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче пiдприємство "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000


Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( )

( )
Праці 3105 ( ) ( )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) ( )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( ) ( )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( ) ( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки Пiдприємство надає консолiдований звiт про рух грошових коштiв (прямим методом).
Керівник Бiлоскурський Р.Є.
Головний бухгалтер Кулик С.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче пiдприємство "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки Пiдприємство надає консолiдований звiт про рух грошових коштiв (прямим методом).
Керівник Бiлоскурський Р.Є.
Головний бухгалтер Кулик С.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче пiдприємство "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295
Залишок на кінець року 4300

Примітки 0
Керівник Бiлоскурський Р.Є.
Головний бухгалтер Кулик С.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче пiдприємство "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
Територія за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.99
Середня кількість працівників 539
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м.Київ, проспект Перемоги 49/2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 83 78 132
 первісна вартість 1001 847 889 416
 накопичена амортизація 1002 764 811 -284
Незавершені капітальні інвестиції 1005 3967 4148 3653
Основні засоби: 1010 276341 273420 296801
 первісна вартість 1011 1337629 1340051 1330348
 знос 1012 1061288 1066631 -1033547
Інвестиційна нерухомість: 1015
 первісна вартість 1016
 знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
 первісна вартість 1021
 накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Гудвіл при консолідації 1055
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 280391 277646 300586
II. Оборотні активи
Запаси 1100 27197 38172
Виробничі запаси 1101 7279 12160 6330
Незавершене виробництво 1102 16533 22146 13863
Готова продукція 1103 2915 3277 4554
Товари 1104 470 589 853
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 11240 10657 1069
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами

1130

1004

80

3453
 з бюджетом 1135 3979 1592 46
 у тому числі з податку на прибуток 1136 60 70
 з нарахованих доходів 1140
 із внутрішніх розрахунків 1145 322
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6274 3247 7626
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 741 908 312
Готівка 1166 7 29 1
Рахунки в банках 1167 734 879
Витрати майбутніх періодів 1170 35
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань

1181 резервах збитків або резервах належних виплат 1182
 резервах незароблених премій 1183
 інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 2463 3496 3054
Усього за розділом II 1195 52898 58152 41517
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 333289 335798 342103

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 11145 11145 11145
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410 466
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 169699 112261 249954
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Неконтрольована частка 1490
Усього за розділом I 1495 180844 123406 261565
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
 резерв довгострокових зобов’язань 1531
 резерв збитків або резерв належних виплат 1532
 резерв незароблених премій 1533
 інші страхові резерви 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 40000 980
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
 за довгостроковими зобов’язаннями
1610
 за товари, роботи, послуги 1615 39934 85575 6720
 за розрахунками з бюджетом 1620 37743 81210 38840
 у тому числі з податку на прибуток 1621 265 140
 за розрахунками зі страхування 1625 17788 23867 3162
 за розрахунками з оплати праці 1630 1371 1522 4447
 за одержаними авансами 1635 12839 14757 18497
 за розрахунками з учасниками 1640
 із внутрішніх розрахунків 1645 282
 за страховою діяльністю 1650 14
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665 1
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 2756 5463 7609
Усього за розділом IІІ 1695 152445 212392 80538
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 333289 335798 342103

Примітки У поточному роцi Пiдприємство застосовувало всi новi та переглянутi стандарти та тлумачення, що були випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та Комiтетом iз тлумачень Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi є обов’язковими для застосування при складаннi фiнансової звiтностi за перiоди, що починаються з 1 сiчня 2016 року та пiзнiше.
На дату затвердження даної фiнансової звiтностi, наступнi стандарти, тлумачення та змiни до стандартiв були випущенi, але не набули чинностi:
• МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка» (публiкацiя повного стандарту, що включає вимоги ранiше виданих додаткових поправок, якi стосуються нової моделi очiкуваних збиткiв вiд знецiнення та змiн у вимогах щодо квалiфiкацiї та оцiнки фiнансових активiв) – набуває чинностi 01.01.2018;
• МСФЗ (IFRS) 15 «Дохiд за контрактами з клiєнтами» (новий стандарт) – набуває чинностi 01.01.2017;
• МСБО (IAS) 11 «Будiвельнi контракти» буде змiнений МСФЗ (IFRS) 15 «Дохiд за контрактами з клiєнтами» — набуває чинностi 01.01.2017;
• МСБО (IAS) 18 «Дохiд» буде змiнений МСФЗ (IFRS) 15 «Дохiд за контрактами з клiєнтами» — набуває чинностi 01.01.2017;
• МСБО (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» (змiнений на МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка» вимоги щодо класифiкацiї, оцiнки, знецiнення, облiку хеджування та припинення визнання) – набуває чинностi 01.01.2018.
Керiвництво Пiдприємства очiкує, що набуття чинностi перелiченими стандартами та тлумаченнями не матиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть. На сьогоднi Пiдприємство не планує дострокове застосування перелiчених стандартiв та тлумачень.
Керівник Бiлоскурський Р.Є.
Головний бухгалтер Кулик С.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче пiдприємство "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 53442 62579
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 -23671 -30231
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:
 прибуток

2090

29771

32348
 збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 2283 3471
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( -65011 ) ( -25000 )
Витрати на збут 2150 ( -511 ) ( -364 )
Інші операційні витрати 2180 ( -12229 ) ( -13046 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток
2190
 збиток 2195 ( -45697 ) ( -2591 )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240 87 384
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( -6831 ) ( -1961 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( -41 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290


 збиток 2295 ( -52441 ) ( -4209 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 148 271
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350


 збиток 2355 ( -52589 ) ( -4480 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -52589 -4480
Чистий прибуток (збиток), що належить:
 власникам материнської компанії

2470


 неконтрольованій частці 2475
Сукупний дохід, що належить:
 власникам материнської компанії

2480


неконтрольованій частці 2485

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 5818 17119
Витрати на оплату праці 2505 23707 22477
Відрахування на соціальні заходи 2510 5041 8178
Амортизація 2515 5369 5564
Інші операційні витрати 2520 11966 13372
Разом 2550 51901 66710

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 44579720 44579720
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 44579720 44579720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -1.18 -0.10
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -1.18 -1.10
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки У поточному роцi Пiдприємство застосовувало всi новi та переглянутi стандарти та тлумачення, що були випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та Комiтетом iз тлумачень Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi є обов’язковими для застосування при складаннi фiнансової звiтностi за перiоди, що починаються з 1 сiчня 2016 року та пiзнiше.
На дату затвердження даної фiнансової звiтностi, наступнi стандарти, тлумачення та змiни до стандартiв були випущенi, але не набули чинностi:
• МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка» (публiкацiя повного стандарту, що включає вимоги ранiше виданих додаткових поправок, якi стосуються нової моделi очiкуваних збиткiв вiд знецiнення та змiн у вимогах щодо квалiфiкацiї та оцiнки фiнансових активiв) – набуває чинностi 01.01.2018;
• МСФЗ (IFRS) 15 «Дохiд за контрактами з клiєнтами» (новий стандарт) – набуває чинностi 01.01.2017;
• МСБО (IAS) 11 «Будiвельнi контракти» буде змiнений МСФЗ (IFRS) 15 «Дохiд за контрактами з клiєнтами» — набуває чинностi 01.01.2017;
• МСБО (IAS) 18 «Дохiд» буде змiнений МСФЗ (IFRS) 15 «Дохiд за контрактами з клiєнтами» — набуває чинностi 01.01.2017;
• МСБО (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» (змiнений на МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка» вимоги щодо класифiкацiї, оцiнки, знецiнення, облiку хеджування та припинення визнання) – набуває чинностi 01.01.2018.
Керiвництво Пiдприємства очiкує, що набуття чинностi перелiченими стандартами та тлумаченнями не матиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть. На сьогоднi Пiдприємство не планує дострокове застосування перелiчених стандартiв та тлумачень.
Керівник Бiлоскурський Р.Є.
Головний бухгалтер Кулик С.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче пiдприємство "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

47389

53041
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010 349 573
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 9
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 903 1069
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 2
Надходження від операційної оренди 3040 530
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 40054
Інші надходження 3095 1568 1638
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( -10303 ) ( -14793 )
Праці 3105 ( -18596 ) ( -18316 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -5931 ) ( -9386 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -12121 ) ( -49370 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( -283 ) ( -8374 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( -6088 ) ( -27362 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( -4991 ) ( -13634 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( -411 ) ( -302 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( -18 ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( -15 ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( -114 )
Інші витрачання 3190 ( -3179 ) ( -3496 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 167 598
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 167 598
Залишок коштів на початок року 3405 741 143
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 908 741

Примітки Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв на банкiвському рахунку, готiвки в касi та короткострокових банкiвських депозитiв з термiном погашення не бiльше трьох мiсяцiв.
Грошовi кошти з обмеженою можливiстю використання
Грошовi кошти з обмеженою можливiстю використання – це кошти на банкiвських рахунках, право використання яких обмежене в результатi зобов'язання Пiдприємства використати кошти на певнi заздалегiдь визначенi цiлi. Якщо очiкується, що обмеження буде знято протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля балансової дати, грошовi кошти з обмеженою можливiстю використання класифiкуються як оборотнi активи, в iншому випадку вони класифiкуються як необоротнi.
Керівник Бiлоскурський Р.Є.
Головний бухгалтер Кулик С.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче пiдприємство "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
 амортизацію необоротних активів
3505 X X
 збільшення (зменшення) забезпечень 3510
 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості:
 за товари, роботи, послуги

3561
 за розрахунками з бюджетом 3562
 за розрахунками зі страхування 3563
 за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій

3200


X


X
 необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
 відсотків

3215


X


X
 дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій

3255

X


X

( )
 необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300


X


X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X


X

Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки Пiдприємство надає консолiдований звiт про рух грошових коштiв (прямим методом).
Керівник Бiлоскурський Р. Є.
Головний бухгалтер Кулик С.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче пiдприємство "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Разом
зареєстрований капітал капітал у дооцінках додатковий капітал резервний капітал нерозподілений прибуток (непокритий збиток) неоплачений капітал вилучений капітал всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 11145 169699 180844 180844
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 11145 169699 180844 180844
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -52589 -52589 -52589
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290 -4849 -4849 -4849
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 -57438 -57438 -57438
Залишок на кінець року 4300 11145 112261 123406 123406

Примітки Протягом 2016 року Пiдприємство не здiйснювало операцiй з iнструментами власного капiталу. Пiдприємство не призначало фiнансовi iнструменти iнструментами хеджування та не оформлювало документацiю про цiлi управлiння ризиком i стратегiю хеджування.
Керівник Бiлоскурський Р.Є.
Головний бухгалтер Кулик С.О.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, збиток Пiдприємства, складає 52 589 тис. грн. Але, станом на 31 грудня 2016 року, зобов'язання Пiдприємства не перевищували його активи.
Пiдприємство складає фiнансову звiтнiсть на основi принципу безперервностi. Управлiнський персонал не має намiрiв лiквiдувати Пiдприємство чи припинити його дiяльнiсть. Станом на 31.12.2016 управлiнським персоналом було здiйснено оцiнку, згiдно з якою Пiдприємство буде в подальшому здiйснювати свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi. Управлiнському персоналу не вiдомо про суттєвi невизначеностi, пов'язанi з подiями чи умовами, крiм наявностi в Українi полiтичної та економiчної кризи, якi можуть спричинити значний сумнiв щодо здатностi Пiдприємства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток