Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Бiлоскурський Р.Є.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.03.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче об'єднання "Бiльшовик"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03057, м.Київ, проспект Перемоги 49/2
4. Код за ЄДРПОУ
14308569
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)4567141;(044)4567141
6. Електронна поштова адреса
bolshevik.net.ua/uk/zvity

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.03.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці bolshevik.net.ua/uk/zvity в мережі Інтернет 20.03.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.03.2018 припинено повноваження голова ревiзiйної комiсiї Петрова Iрина Олегiвна ЕС 704726
Сiмферопольським МУГУ МВС України
0
Зміст інформації:
Наказом ФДМУкраїни №416 вiд 19.03.2018 року -припинити повноваження голови ревiзiйної комiсiї Петрової Iрини Олегiвни -застiпника начальника Управлiння по роботi з регiональними вiддiленнями-начальника вiддiлу з питань координацiї роботи регiональних вiддiлень Департаменту забезпечення дiяльностi Фонду державного майна України.
20.03.2018 обрано головою ревiзiйної комiсiї Гошовську Наталiю Георгiївну СО 796070
Дарницьким РУ ГУ МВС України м.Києва
0
Зміст інформації:
Наказом ФДМУкраїни №416 вiд 19.03.2018 року обрати головою ревiзiйної комiсiї ПАТ "НВП"Бiльшовик"-Гошовську Наталiю Георгiївну-заступника начальника вiддiлу фiнансово-економiчного монiторiнгу Управлiння фiнансового планування та фiнансово-економiчного монiторiнгу господарської дiяльностi Департаменту планування i монiторiнгу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства.