Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор       Бiлоскурський Р.Є.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 11.05.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче об'єднання "Бiльшовик"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03057, м.Київ, проспект Перемоги 49/2
4. Код за ЄДРПОУ
14308569
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)4567141;(044)4567141
6. Електронна поштова адреса
bolshevik.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці bolshevik.net.ua в мережі Інтернет 11.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.05.2018 призначено ФДМУкраїни заст.нач.вiддiлу Гошовська Наталiя Георгiївна СО 796070
Дарницьким РУ ГУ МВС України м.Києва
0
Зміст інформації:
Фонд державного майна України наказ №624 вiд 10.05.2018 р. "Щодо ПАТ"НВП"Бiльшовик".
п.7. Змiнити повне найменування з публiчного акцiонерного товариства "Науково- виробниче пiдприємство "Бiльшовик" на акцiонерне товариство "Перший київський машинобудiвний завод" ,скорочене найменування з ПАТ"НВП"Бiльшовик" на АТ"ПКМЗ".
п.16. Припинити повноваження ревiзiйної комiсiї ПАТ"НВП"Бiльшовик".
п.17.Призначити членами ревiзiйної комiсiї акцiонерного товариства "Перший київський машинобудiвний завод" представникiв акцiонера товариства,юридичної особи Фонду державного майна України (далi Фонд).
2) Гошовську Наталiю Георгiєвну- заступника начальника вiддiлу фiнансово-економiчного монiторiнгу Управлiння фiнансового планування
та фiнансово-економiчного монiторiнгу господарської дiяльностi Департаменту планування i монiторiнгу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства Фонду;
10.05.2018 Фонд державного майна України акцiонер товариства 0 0
0
0
Зміст інформації:
Фонд державного майна України наказ №624 вiд 10.05.2018 р. "Щодо ПАТ"НВП"Бiльшовик".
п.7. Змiнити повне найменування з публiчного акцiонерного товариства "Науково- виробниче пiдприємство "Бiльшовик" на акцiонерне товариство "Перший київський машинобудiвний завод" ,скорочене найменування з ПАТ"НВП"Бiльшовик" на АТ"ПКМЗ".
п.16. Припинити повноваження ревiзiйної комiсiї ПАТ"НВП"Бiльшовик".
п.17.Призначити членами ревiзiйної комiсiї акцiонерного товариства "Перший київський машинобудiвний завод" представникiв акцiонера товариства,юридичної особи Фонду державного майна України (далi Фонд).
1) Фонд державного майна України-акцiонера товариства-юридичну особу.
10.05.2018 призначено головний державний iнспектор Рапопорт Iгор Борисович ЕА 112464
Кiровським РВУМВС України у Кiровоградськiй обл.
0
Зміст інформації:
Фонд державного майна України наказ №624 вiд 10.05.2018 р. "Щодо ПАТ"НВП"Бiльшовик".
п.7. Змiнити повне найменування з публiчного акцiонерного товариства "Науково- виробниче пiдприємство "Бiльшовик" на акцiонерне товариство "Перший київський машинобудiвний завод" ,скорочене найменування з ПАТ"НВП"Бiльшовик" на АТ"ПКМЗ".
п.16. Припинити повноваження ревiзiйної комiсiї ПАТ"НВП"Бiльшовик".
п.17.Призначити членами ревiзiйної комiсiї акцiонерного товариства "Перший київський машинобудiвний завод" представникiв акцiонера товариства,юридичної особи Фонду державного майна України (далi Фонд).
3) Рапопорта Iгоря Борисовича-головного державного фiнансового iнспектора сектору iнспектування у галузi промисловостi,енергетики,транспорту та фiнансових послуг вiддiлу контролю у галузi промисловостi,енергетики ,транспорту та фiнансових послуг Пiвнiчного офiсу Державної аудиторської служби