Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння - генеральний директор       Бiлоскурський Р.Є.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 07.03.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче об'єднання "Бiльшовик"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03057, м.Київ, проспект Перемоги 49/2
4. Код за ЄДРПОУ
14308569
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)4567141 (044)4567141
6. Електронна поштова адреса
zvit@bolshevik.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.03.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 47 Вiдомостi нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 10.03.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://bolshevik.net.ua/index.php/reports в мережі Інтернет 07.03.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
06.03.2017 припинено повноваження Генеральний директор Бiлоскурський Роман Євгенович СС 037546
08.04.1996 Коломийським МВУ МВС України в Iвано-Франкiвськiй областi
0
Зміст інформації:
Протоколом № 2-2017 засiдання наглядової ради ПАТ "НВП "Бiльшовик" вiд 06.03.2017 припинено повноваження голови правлiння ПАТ "НВП "Бiльшовик" Бiлоскурського Романа Євгеновича згiдно вимог статтi 52 Закону України "Про акцiонернi товариства" та статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" пункт 18.3 та 18.4.
06.03.2017 припинено повноваження Перший заступник Генерального директора Коваленко Iгор Борисович ЕС 231676
03.02.1997 Сiмферопольським МУГУ МВС України в Криму
0
Зміст інформації:
Протоколом № 2-2017 засiдання наглядової ради ПАТ "НВП "Бiльшовик" вiд 06.03.2017 припинено повноваження члена правлiння ПАТ "НВП "Бiльшовик" Коваленко Iгора Борисовича згiдно вимог статтi 52 Закону України "Про акцiонернi товариства" та статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" пункт 18.3 та 18.4.
06.03.2017 припинено повноваження директор технiчний Шедов Михайло Михайлович СН 145018
06.02.1996 Ленiнградським РУГУ МВС України в м.Києвi
0
Зміст інформації:
Протоколом № 2-2017 засiдання наглядової ради ПАТ "НВП "Бiльшовик" м .Київ вiд 06.03.2017року припинено повноваження члена правлiння Шедова Михайла Михайловича згiдно вимог статтi 52 Закону України "Про акцiонернi товариства" та статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" пункт 18.3 та 18.4.
06.03.2017 припинено повноваження директор з питань виробництва Iванушко Микола Васильович МЕ 847062
26.01.2008 Святошинським РУГУ МВС України в м. Києвiєвi
0
Зміст інформації:
Протоколом № 2-2017 засiдання наглядової ради ПАТ "НВП "Бiльшовик" м .Київ вiд 06.03.2017року припинено повноваження члена правлiння Iванушко Миколи Васильовича згiдно вимог статтi 52 Закону України "Про акцiонернi товариства" та статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" пункт 18.3 та 18.4.
06.03.2017 припинено повноваження Головний iнженер Лазаренко Микола Васильович СН 570659
11.07.1997 Ленiнградським РУГУ МВС України в м.Києвi
0
Зміст інформації:
Протоколом № 2-2017 НР засiдання наглядової ради ПАТ "НВП "Бiльшовик" м .Київ вiд 06.03.2017року припинено повноваження члена правлiння Лазаренко Миколи Васильовича згiдно вимог статтi 52 Закону України "Про акцiонернi товариства" та статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" пункт 18.3 та 18.4.
06.03.2017 припинено повноваження директор з правових питань Картак Володимир Васильович ЕК 740226
20.01.1998 Кремiнським РВ УМВС України в Луганськiй областi
0
Зміст інформації:
Протоколом № 2-2017 НР засiдання наглядової ради ПАТ "НВП "Бiльшовик" м .Київ вiд 06.03.2017року припинено повноваження члена правлiння Картака Володимира Васильовича згiдно вимог статтi 52 Закону України "Про акцiонернi товариства" та статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" пункт 18.3 та 18.4.
06.03.2017 обрано генеральний директор Бiлоскурський Роман Євгенович СС 037546
02.04.1996 Коломийським МВУ МВС України в Iвано-Франкiвськiй областi
0
Зміст інформації:
Протоколом № 2-2017 НР засiдання наглядової ради ПАТ "НВП "Бiльшовик" м .Київ вiд 06.03.2017року обрати дирекцiю ПАТ "НВП "Бiльшовик". Генеральний директор - Бiлоскурський Роман Євгенович обирається згiдно вимог статтi 52 Закону України "Про акцiонернi товариства" та статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" пункт 18.3 та 18.4.
06.03.2017 обрано директор технiчний Шедов Михайло Михайлович СН 145018
06.02.1996 Ленiнградським РУГУ МВС України в м.Києвi
0
Зміст інформації:
Протоколом №2-2017 НР засiдання наглядової ради ПАТ "НВП "Бiльшовик" м .Київ вiд 06.03.2017року обрано членом дирекцiї, директора технiчного ПАТ "НВП "Бiльшовик" Шедова Михайла Михайловича - згiдно вимог статтi 52 Закону України "Про акцiонернi товариства" та статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" пункт 18.3 та 18.4.
06.03.2017 обрано Головний iнженер Лазаренко Микола Васильович СН 570659
11.07.1997 Ленiнградським РУГУ МВС України в м.Києвi
0
Зміст інформації:
Протоколом № 2-2017 НР засiдання наглядової ради ПАТ "НВП "Бiльшовик" м .Київ вiд 06.03.2017року обрано членом дирекцiї, головного iнженера ПАТ "НВП "Бiльшовик" Лазаренка Миколу Васильовича - згiдно вимог статтi 52 Закону України "Про акцiонернi товариства" та статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" пункт 18.3 та 18.4.
06.03.2017 обрано Директор з питань виробництва Iванушко Микола Васильович МЕ 847062
26.01.2008 Святошинським РУГУ МВС України в м.Києвi
0
Зміст інформації:
Протоколом № 2-2017 НР засiдання наглядової ради ПАТ "НВП "Бiльшовик" м .Київ вiд 06.03.2017року обрано членом дирекцiї, Директора з питань виробництва ПАТ "НВП "Бiльшовик"Iванушка Миколу Васильовича - згiдно вимог статтi д2 Закону України "Про акцiонернi товариства" та статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" пункт 18.3 та 18.4.
06.03.2017 обрано Директор з правових питань Картак Володимир Васильович ЕК 740226
20.01.1998 Кремiнським РВ УМВС України в Луганськiй областi
0
Зміст інформації:
Протоколом № 2-2017 НР засiдання наглядової ради ПАТ "НВП "Бiльшовик" м .Київ вiд 06.03.2017року обрано членом дирекцiї, директора з правових питань ПАТ "НВП "Бiльшовик" Картака Володимира Васильовича - згiдно вимог статтi 52 Закону України "Про акцiонернi товариства" та статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" пункт 18.3 та 18.4.
06.03.2017 обрано Директор з розвитку Малов Вадим Олександрович ЄС 750632
Ленiнським ГУ РВ МВС України в Криму
0
Зміст інформації:
Протоколом № 2-2017 засiдання наглядової ради ПАТ "НВП "Бiльшовик" м .Київ вiд 06.03.2017року обрано членом дирекцiї, директора з розвитку ПАТ "НВП "Бiльшовик" Малова Вадима Олександровича - згiдно вимог статтi 52 Закону України "Про акцiонернi товариства" та статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" пункт 18.3 та 18.4.
06.03.2017 припинено повноваження Член правлiння Борисов Борис Миколайович СН 678908
08.01.1998 Ватутiнським РУГУ МВС України в м.Києвi
0
Зміст інформації:
Протоколом №2-2017 засiдання наглядової ради ПАТ "НВП"Бiльшовик" вiд 06.03.2017 припинено повноваження члена правлiння ПАТ "НВП "Бiльшовик" Борисова Бориса Миколайовича згiдно вимог статтi 52 Закону України "Про акцiонернi товариства" та статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" пункт 18.3 та 18.4.
06.03.2017 обрано Перший заступник Генерального директора Коваленко Iгор Борисович ЕС 231676
03.02.1997 Сiмферопольським МУГУ МВС України в Криму
0
Зміст інформації:
Протоколом №2-2017 засiдання наглядової ради ПАТ "НВП "Бiльшовик" вiд 06.03.2017 обрано членом дирекцiЇ, першого заступника Генерального директора ПАТ "НВП "Бiльшовик" Коваленка Iгора Борисовича - згiдно вимог статтi 52 Закону України "Про акцiонернi товариства" та статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" пункт 18.3 та 18.4.