Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння-генеральний директор       Бiлоскурський Р.Є.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче пiдприємство "Бiльшовик"
2. Організаційно-правова форма
3. Код за ЄДРПОУ
14308569
4. Місцезнаходження
м. Київ , Соломянський, 03680, Київ, проспект Перемоги 49/2
5. Міжміський код, телефон та факс
(44)4567141 (44)4567141
6. Електронна поштова адреса
zvit@bolshevik.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Цiннi папери України" 79  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://bolshevik.net.ua/index.php/reports в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки 100% акцiй належать державi. Облiгацiї та похiднi цiннi папери за звiтний перiод емiтентом не випускались. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiя основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї емiтентом не заповнюються згiдно Змiнам до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Емiтент не займається перелiченими у Змiнах видами дiяльностi. ПАТ "НВП "Бiльшовик" склав фiнансову звiтнiсть за квартал 2013 року вiдповiдно до мiжнародних стандартiв. Цiльовi облiгацiї не випускались.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче пiдприємство "Бiльшовик"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 376060
3. Дата проведення державної реєстрації
27.12.1994
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
11144930
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
648
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.99 Виробництво iнших машин i устаткування спецiального призначення, н. в. i г.
72.19 Дослiдження й екпериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук
28.29 Виробництво iнших машин i устаткування загального призначення
10. Органи управління підприємства
- Фонд державного майна України, який виконує повноваження загальних зборiв акцiонерiв - Вищий орган Товариства, - Наглядова рада, - Правлiння - виконавчий орган Товариства, - Ревiзiйна комiсiя.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Сбербанк Росiї" ПАТ"Дочiрнiй банк сбербанку Росiї"
2) МФО банку
320627
3) поточний рахунок
26003013012793
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Сбербанк Росiї" ПАТ"Дочiрнiй банк сбербанку Росiї"
5) МФО банку
320627
6) поточний рахунок
26003013012793

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)
Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1 2 3 4
04.05.2011 04.05.2011 Репiн Юрiй Iванович не має, не має
Опис Наказом ПАТ "НВП "Бiльшовик" № 96/к вiд 11.05.2011 призначено Репiна Юрiя Iвановича на посаду корпоративного секретаря.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадавi злочини не має.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Мiнiстерство машинобудування вiйськово-промислового комплексу та конверсiї України 00013942 03035Україна м.Київ вул.Сурикова,3 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
голова правлiння-генеральний директора
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiлоскурський Роман Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 037546 02.04.1996 Коломийським МВУ МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища.Харкiвський полiтехнiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Наказом ФДМУ №237 вiд 23.02.2015 року призначити на посаду голову правлiння -генерального директора ПАТ "НВП "Бiльшовик" Бiлоскурського Романа Євгеновича. .ПАТ "НВП "Бiльшовик"- перший заступник голови правлiння - генерального директора .
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.02.2015 не визначено
9) Опис
Надiлений повноваженнями та обовязками згiдно Статуту товариства, внутрiшнiх положень та нормативних актiв пiдприємства. Виплати та винагороди данiй посадовiй особi, в тому числi у натуральнiй формi, небуло. Iншої посади на будь- якому iншому пiдприємствi не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник Голови правлiння- заступникгенерального директора з загальних питань
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Картак Володимир васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕК 740226 20.01.1998 Кремiнським РВ МВС України в Луганськiй областi
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Нацiональна юридична академiя
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Мiнiстерство iнфраструктури України - заступник директора департаменту . Вiдповiдно до наказу ФДМУ №276 вiд 03.03.2015 року призначено членом правлiння ПАТ "НВП "Бiльшовик". Термiн, на який призначено в протоколi не вказано.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.03.2015 не визначено
9) Опис
Член правлiння надiлений повноваженнями та обов"язками згiдно Статуту Товариства, внутрiшнiх положень та нормативних актiв ПАТ.Виплати, винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, небуло. Iншої посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Директор з економiки та фiнансiв
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коваленко Iгор Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕС 231676 03.02.1997 Сiмферопольським МУГУ МВС України в Криму
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Кримський медичний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Стиль-нова" -директор.. Вiдповiдно до наказу ФДМУ №276 вiд 03.03.2015 року призначено членом правлiння ПАТ "НВП "Бiльшовик". Термiн, на який призначе но в протоколi не вказано.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.03.2015 не визначено
9) Опис
Член правлiння надiлений повноваженнями та обов"язками згiдно Статуту Товариства, внутрiшнiх положень та нормативних актiв ПАТ.Виплати, винагородиi, у тому числi у натуральнiй формi, небуло. Iншої посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
технiчний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шедов Михайло Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 145018 06.02.1996 Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1951
5) освіта**
Київський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
48
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "НВП "Бiльшовик" в.о. Голови правлiння-генерального директора. Вiдповiдно до наказу ФДМУ №276 вiд 03.03.2015 року призначено Членом правлiння ПАТ "НВП "Бiльшовик".Термiн, на який призначе но в протоколi не вказано.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.03.2015 не визначено
9) Опис
Член правлiння надiлений повноваженнями та обов"язками згiдно Статуту Товариства, внутрiшнiх положень та нормативних актiв ПАТ.Виплати винагородиi, у тому числi у натуральнiй формi, небуло. Iншої посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний iнженер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лазаренко Микола Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 570659 11.07.1997 Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Київський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "НВП "Бiльшовик" заступник головного iнженера ,начальник бюро. Вiдповiдно до наказу ФДМУ №276 вiд 03.03.2015 року призначено Членом правлiння ПАТ "НВП "Бiльшовик". Термiн, на який призначено в протоколi не вказано.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.03.2015 не визначено
9) Опис
Член правлiння надiлений повноваженнями та обов"язками згiдно Статуту Товариства, внутрiшнiх положень та нормативних актiв ПАТ.Виплати винагородиi, у тому числi у натуральнiй формi, небуло. Iншої посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник директора з економiки та фiнансiв
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Борисов Борис Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 678906 08.01.1998 Ватутiнським РУГУ МВС в м. Києвi
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Київський торгово-економiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ"Укрпошта" - перший заступник генерального директора.. Вiдповiдно до наказу ФДМУ №276 вiд 03.03.2015 року призначено Членом правлiння. Термiн, на який призначе но в протоколi не вказано.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.03.2015 не визначено
9) Опис
Член правлiння надiлений повноваженнями та обов"язками згiдно Статуту Товариства, внутрiшнiх положень та нормативних актiв ПАТ.Виплати винагородиi, у тому числi у натуральнiй формi, небуло. Iншої посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Директор ДП "Жашкiвмаш"ПАТ "НВП "Бiльшовик"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iванушко Микола Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 847062 26.01.2008 Святошинським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Київський полiтехнiчний унiверситет .
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Промхiммаш" - директор .Вiдповiдно до наказу ФДМУ №276 вiд 03.03.2015 року призначено членом правлiння ПАТ "НВП "Бiльшовик". Термiн, на який призначено в протоколi не вказано.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.03.2015 не визначено
9) Опис
Член правлiння надiлений повноваженнями та обов"язками згiдно Статуту Товариства, внутрiшнiх положень та нормативних актiв ПАТ.Виплати винагородиi, у тому числi у натуральнiй формi, небуло. Iншої посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Начальник вiддiлу ФДМУ
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тур Анжелiна Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 106754 11.03.1999 Ватутiнським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Київський нацiональний економiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу Фонду держмайна. Наказом ФДМУ №617 вiд 27.04.2015 року обрано членом наглядової ради ПАТ "НВП "Бiльшовик".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2015 не визначено
9) Опис
Надiлений повноваженнями та обов"язками згiдно Статуту Товариства, внутрiшнiх положень та нормативних актiв ПАТ.Виплати винагородиi, у тому числi у натуральнiй формi, небуло. Iншої посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
головний спецiалiст ФДМУ
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коваленко Свiтлана Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 207917 17.03.2004 Днiпровським РУ ГУ МВС УКраїни в м. Києвi
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу Фонду держмайна. Наказом ФДМУ №617 вiд 27.04.2015 року обрано членом наглядової ради ПАТ "НВП "Бiльшовик".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2015 не визначено
9) Опис
Надiлений повноваженнями та обов"язками згiдно Статуту Товариства, внутрiшнiх положень та нормативних актiв ПАТ.
Виплати винагородиi, у тому числi у натуральнiй формi, небуло. Iншої посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Начальник вiддiлу ФДМУ
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Селiвестрова Людмила Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 069677 14.05.1999 Харкiвським РУ ГУ МВС УКраїни в м. Києвi
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Академiя державного управлiння при президентовi України
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу Фонду держмайна . Обрано головою ревiзiйної комiсiї наказом ФДМУ №617 вiд 27.04.2015 року ПАТ "НВП "Бiльшовик".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2015 не визначено
9) Опис
надiлений повноваженнями та обов"язками згiдно Статуту Товариства, внутрiшнiх положень та нормативних актiв ПАТ. Виплати винагородиi, у тому числi у натуральнiй формi, небуло.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний спецiалiст ФДМУ
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузьменко Людмила Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1987
5) освіта**
Нацiональний унiверситет бiоресурсiв
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний спецiалiст ФДМУ . Обрано членом ревiзiйної комiсiї наказом ФДМУ №684 вiд 08.05.2015 року ПАТ "НВП "Бiльшовик".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.05.2015 не визначено
9) Опис
Надiлений повноваженнями та обов"язками згiдно Статуту Товариства, внутрiшнiх положень та нормативних актiв ПАТ.
Виплати винагородиi, у тому числi у натуральнiй формi, небуло.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
головний державний ревiзор-iнспектор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бреус Валерiй Василбович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1976
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний державний ревiзор-iнспектор, наказом ФДМУ № 684 вiд 08.05.2015р. призначений членом ревiзiйної комiсiї.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.05.2015 не визначено
9) Опис
Надiлений повноваженнями та обов"язками згiдно Статуту Товариства, внутрiшнiх положень та нормативних актiв ПАТ.
Виплати винагородиi, у тому числi у натуральнiй формi, небуло.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник директора Департаменту - начальник управлiння забезпечення
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кальнiченко Валентина Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 336267 22.10.2003 Дарницьким РУГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Наказом ФДМУ №617 вiд 27.04.2015р. обрано головою наглядової ради ПАТ "НВП "Бiльшовик Кальнiченко Валентину Анатолiївну- Заступник директора Департаменту - начальник управлiння забезпечення дiяльностi господарських товариств та вiдновлення платоспроможностi Департаменту корпоративного управлiння ФДМУ.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2015 не визначено
9) Опис
Надiлений повноваженнями та обов"язками згiдно Статуту Товариства, внутрiшнiх положень та нормативних актiв ПАТ.
Виплати, винагороди , у тому числi у натуральнiй формi, небуло.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Начальник вiддiлу управлiння корпоративними правами держави
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крiпiневич Зоя Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 681036 14.06.2001 Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Наказом ФДМУ №617 вiд 27.04.2015р. обрано членом наглядової ради ПАТ "НВП "Бiльшовик -Крiпiневич Зоя Миколаївну - начальника вiддiлу ФДМУ.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2015 не визначено
9) Опис
Надiлений повноваженнями та обов"язками згiдно Статуту Товариства, внутрiшнiх положень та нормативних актiв ПАТ.
Виплати винагородиi, у тому числi у натуральнiй формi, небуло.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний спецiалiст
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кочигiн Вiталiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ТТ 063653 14.07.2011 Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Наказом ФДМУ №617 вiд 27.04.2015р. обрано членом наглядової ради ПАТ "НВП "Бiльшовик-Кочигiна Вiталiя Володимировича головного спецiалiста вiддiлу управлiння корпоративними правами держави.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2015 не визначено
9) Опис
Надiлений повноваженнями та обов"язками згiдно Статуту Товариства, внутрiшнiх положень та нормативних актiв ПАТ.
Виплати винагородиi, у тому числi у натуральнiй формi, небуло.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Фонд державного майна України 00032945 01133 Київська Печерський м. Київ Кутузова, 18/9 44579720 100 44579720 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 44579720 100 44579720 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Нацiональний депозитарiй України
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Соломянський м.Київ вул. Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiяАВ№189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044 -279-12-67
Факс 044-279-13-22
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис Вiдповiдно договору №Е-2096 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 15.11.2010 року

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28.10.2010 977/1/10 Державна комiсiя зцiнних паперiв та фондового ринку 14308569 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 44579720 11144930 100
Опис 100% акцiй належить державi. Акцiонерами є держава в особi Фонду державного майна України. Торгiвля цiнними паперами за звiтний перiод не здiйснювалась.Факту лiстингу/делiстингу цiнними паперами на фондових бiржах не було. Акцiї не випускались.
 

XI. Опис бізнесу

Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство "Бiльшовик" далi - ПАТ "НВП "Бiльшовик" створено в 1882 роцi як "Київський ливарний i механiчний завод", перейменовано у 1888 р. на "Акцiонерне товариство Гретера, Криванека i ДО". У 1919 р. пiдприємство одержує назву "Перший державний київський машинобудiвний завод", а у 1922 р. рiшенням Київського губвиконкому перейменовується на "Завод Бiльшовик". Наказом Мiнмашпрому України вiд 13.12.1994 року №1570 НВО "Бiльшовик" було перетворено на вiдкрите акцiонерне товариство (ВАТ).
У 1996 р. з метою удосконалення дiючої системи управлiння за рахунок децентралiзацiї та збiльшення зацiкавленостi трудових колективiв пiдготовлений i узгоджений з Мiнмашпромом України Проект реструктуризацiї заводу. На базi частини структурних пiдроздiлiв ВАТ "Бiльшовик" було створено 6 юридичних осiб у формi дочiрнiх пiдприємств.
У 2001 р. вiдповiдно до Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про перелiк об'єктiв права державної власностi, що не пiдлягають приватизацiї" ВАТ "Бiльшовик" було включено до перелiку об'єктiв права державної власностi, що не пiдлягають приватизацiї, але можуть бути корпоратизованi. Згiдно з листом Кабiнету Мiнiстрiв України ВАТ "Бiльшовик" вiднесено до пiдприємств, якi провадять ремонт вiйськової технiки, необхiдної Збройним Силам України, i тому є стратегiчно важливим.
2006 р. ВАТ "Бiльшовик" надано статус "Науково-виробниче пiдприємство". У 2010 р. вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" ВАТ "НВП "Бiльшовик" змiнено назву на Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство "Бiльшовик".
 
ПАТ "НВП "Бiльшовик" має дворiвневу органiзацiйну структуру: головна компанiя у формi публiчного акцiонерного товариства i п"ять дочiрнiх пiдприємств, створених на базi структурних пiдроздiлiв пiдприємства згiдно наказу ФДМУ №54-ДАТ вiд 25.12.1996 р. та наказу ФДМУ №10-ДАТ вiд 10.02.1997 р.у 1997 р.
Дочiрнi пiдприємства дiють на умовах повного господарського вiдання:
-ДП "Жашкiвмаш" (м. Жашкiв, Черкаської обл..) - зареєстроване 12.02.1997 р. спецiалiзується на виробництвi продукцiї машинобудування;
-ДП "Транзит" (м. Київ) - зареєстроване 16.02.1998 р. Спецiалiзується на виробництвi та реалiзацiї продукцiї машинобудування;
-ДП "Здоров'я" (м. Київ) - зареєстроване 14.05.2008 р. Надає соцiальнi послуги;
-ДП "Столова Iндустрiя" (м. Київ) зареєстроване 14.05.2008 р. Надає послуги оренди.
-ДП "Стандарт" (м. Київ) - зареєстроване 05.02.1997 р. Спецiалiзується на виробництвi та реалiзацiї продукцiї машинобудування.
Основне виробництво сконцентроване в 8 цехах i 5 дiльницях.
Головна компанiя за своєю органiзацiйною структурою представляє собою традицiйну модель пiдприємства з повним машинобудiвним циклом, який забезпечується складною i потужною структурою основного, допомiжного й обслуговуючого виробництва.
Товариство має висококвалiфiкований iнженерно-технiчний персонал, робiтникiв широкого профiлю та високої квалiфiкацiї.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 648
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 5
Фонд оплати працi штатних працiвникiв:21673 ,0 тис. грн.
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: в 105,9 %. Збiльшення розмiру фонду оплати працi вiдбувся у зв'язку iз ростом iнфляцiї та скороченням чисельностi працiвникiв.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: В структурi Товариства працює вiддiл з пiдготовки кадрiв. Його задача - пiдвищувати квалiфiкацiю та органiзовувати навчання робочим, iнженерно-технiчним працiвникам. Протягом 2015 року проводилась пiдготовка нових квалiфiкованих робiтникiв, пiдвищено квалiфiкацiю робiтникiв з присвоєнням квалiфiкацiйного розряду, пiдвищено квалiфiкацiю робiтникам на прфесiйно-технiчних курсах в учбово-курсових комбiнатах м. Києва, пiдвищено квалiфiкацiю робiтникам на курсах цiльового призначення, проведене первинне i повторне навчання та атестацiю робiтникам по Правилам Держгiрнаглядохоронпрацi, пiдвищено квалiфiкацiю IТП та керiвних працiвникiв в навчальних центрах.
 
ПАТ "НВП "Бiльшовик" не входить до складу об'єднань пiдприємств.
 
ПАТ "НВП "Бiльшовик" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями .
 
Протягом звiтного перiоду нiяких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
 
Фiнансова звiтнiсть ПАТ "НВП "Бiльшовик" складена станом на 31 грудня 2015 року, звiтним перiодом є 2015 рiк. Фiнансова звiтнiсть пiдгоовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ). Датою переходу на МСФЗ є 1 сiчня 2012 року.
Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi облiкових даних ПАТ "НВП "Бiльшовик" та його дочiрнiх компанiй, вiдповiдним чином скоригованих i перекласифiкованих для представлення згiдно з МСФЗ.
Змiни стандартiв що набули чинностi, та застосовуються до фiнансової звiтностi за 2015 рiк.
Поправки до МСБО 32 " Фiнансовi iнструменти : подання " розяснюють деякi вимоги в сферi взаємозалiку Облiковою полiтикою передбачено нарахування амортизацiї прямолiнiйним методом протягом встановленого термiну корисного використання.
Облiк запасiв здiйснювався вiдповiдно до МСБО № 2 "Запаси". Оцiнка вибуття здiйснюється за методом iдентифiкованої цiни. Одержання матерiальних цiнностей оформлюються прибутковими ордерами, вiдпуск товарно-матерiальних цiнностей в виробництво оформлюються лiмiтно-заборними картами. Вiдповiдно до облiкової полiтики Товариства ведення бухгалтерського облiку здiйснюється згiдно з принципами та методами, передбаченими положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку на основi плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй та ведення журнальної форми з елементами комп'ютерної обробки та використанням прикладної програми "Регiстри".
ПАТ "НВП "Бiльшовик" не здiйснював фiнансовi iнвестицiї протягом 2015 року..
 
Товариство проектує i виготовляє технологiчне устаткування для одержання та переробки полiмерних матерiалiв; технiки загально-технiчного та спецiального призначення великих потужностей.
Спецiалiзоване виробництво:
- гумозмiшувачi, вальцi, каландри рiзних типiв i призначення;
- iндивiдуальнi вулканiзатори, форматори-вулканiзатори, форматори для виготовлення крупногабаритних шин, технологiчнi лiнiї на базi форматорiв;
- вулканiзатори для вiдновлення шин, девулканiзатори;
- кабельнi лiнiї безперервної вулканiзацiї;
- агрегати i технологiчнi лiнiї для гранулювання пластичних мас;
- технологiчнi лiнiї для виготовлення труб iз термопластiв;
- ескалатори для станцiй метро;
- прохiдницькi комплекси для виготовлення тунелiв метрополiтенiв;
- iнше складне устаткування.
ПАТ НВП "Бiльшовик" - єдине в Українi пiдприємство, здатне виготовляти продукцiю названої номенклатури.
2015 рiк був дуже важким для нашого пiдприємства. В першу чергу це повязано з економiчною ситуацiєю в країнi, яку спровокували бойовi дiї на сходi держави та агресiя сусiдньої Росiї. В цих умовах не тiльки пiдприємство, а вся країна потерпала вiд кризи. Як результат для пiдприємства це втрата Росiйського ринку збуту .
У структурi Товариства є:
- металообробне виробництво;
- складальне, механоскладальне, складально-зварювальне виробництва;
- ковальський, термiчний, гальванiчний, iнструментальний, електроремонтний, будiвельноремонтний, автотранспортний, залiзничного транспорту цехи, iншi виробничi пiдроздiли.
Товариство має висококвалiфiкований iнженерно-технiчний персонал, робiтникiв широкого профiлю та високої квалiфiкацiї.
Продукцiя Товариства високотехнологiчна, наукоємка. Цикли виготовлення продукцiї - в межах вiд пiвроку i бiльше в залежностi вiд номенклатури.
- ТОВ "Укргiдропресмаш" та ТОВ "УЗ СКГШ" м. Днiпропетровськ, на виготовлення вузлiв та запасних частин для металургiйної промисловостi.
- ООО "Iнтер-РТI" м. Б.Церква, АТ "Бобруйський машинобудiвний завод" м.Бобруйськ (Бiлорусiя) на виготовлення устаткування та запасних частин,
- а також iншу продукцiю, призначену для пiдприємств шинної та гумо-технiчної промисловостi України, США, Шрi-Ланка, пiдприємств по переробцi пластичних мас.
У 2015 -2016 роках планується продовжити виготовлення продукцiї для металургiйних комбiнатiв України, пiдприємств кабельної промисловостi України, республiки Бiлорусь, а також розширення ринкiв збуту продукцiї в Iндiї, США, Шрi-Ланка, виготовлення запасних частин для ТЕЦ м. Києва та України в цiлому, проведення ремонтiв окремих вузлiв турбiн ТЕЦ, для України в т.ч. м. Києва.
На перспективу найважливiшим напрямком роботи залишається випуск устаткування для шинних пiдприємств, зокрема для формування та вулканiзацiї надкрупногабаритних шин, гумозмiшувальне обладнання тощо. Триватиме спiвробiтництво з пiдприємствами металургiйної та гiрничо-збагачувальної галузей.
Передбачається пiдвищення обсягiв реалiзацiї продукцiї, надiйностi i якостi її роботи у замовникiв, конкурентноздатностi, а також випуск iмпортозамiнюючої продукцiї.
З найважливiших заходiв, спрямованих на успiшну роботу пiдприємства, в 2015 роцi - вжиття органiзацiйно-правових, органiзацiйно-технологiчних заходiв та домогтися одержання замовлень:
- на вироби традицiйної номенклатури;
- для потреб мiста Києва;
- для потреб енергетичної промисловостi.
Основними постачальниками є:
- ТОВ "Техноiзол" Україна, стальнi листи, труби
- ТОВ "Аскор" постачання метизiв,
- ТОВ "ТОВ " Металхолдiнгтрейд" Україна, на постачання металопрокату;
 
Протягом звiтного 2015 року вiдчуження активiв не було.
 
Вiдсутнє виконання ПАТ "НВП "Бiльшовик" протягом 2015 року правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, вiдповiдно до статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI.
 
Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення. Основнi засоби Товариства вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". Велика частина цих основних засобiв має вузькоспецiалiзований характер, унаслiдок чого справедлива вартiсть визначалася, перш за все, на пiдставi амортизованої вартостi замiщення. Амортизацiя об'єктiв основних засобiв нараховується згiдно обраної облiкової полiтики. В складi необоротних активiв пiдприємства, незавершенi капiтальнi iнвестицiї входять в основнi засоби. Вони складаються з: машини та обладнання такi, що потребують встановлення та монтажу; незавершенi ремонти та модернiзацiї основних засобiв; iншi об'єкти капiтальних iнвестицiй. Ступень зносу основних засобiв за станом на 31.12.2015 року складає 79,0 %.
Планiв щодо капiального будiвництва, розширення або вдосконалення основних засобiв та збiльшення ефективностi виробничих потужностей товариство немає. Протягом останнiх 15 рокiв основнi засоби на пiдприємствi iстотно не оновлювалися. Грошовi кошти, отриманi як амортизацiйнi вiдрахування, спрямовувались на поточнi цiлi.
Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв товариства. Збiр за забруднення навколишнього природного середовища нараховується i сплачується вiдповiдно до Порядку, затвердженого Постановою КМУ вiд 01.03.99 року №303 та Iнструкцiї "Про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища".
Потужностi ПАТ використовуються частково i дають можливостi для розширення обсягiв виробництва. Пiдприємство наполегливо оновлює номенклатуру продукцiї, удосконалює конструкцiї машин традицiйної номенклатури, яка користується попитом.
ПАТ "НВП "Бiльшовик" передав частину виробничих площ та обладнання в оперативну оренду рiзним пiдприємствам.
Планiв щодо капiтального будiвництва Товариство не розглядає.
 
На дiяльнiсть Товариства негативно впливає постiйний рiст цiн сировину, матерiали та енергоносiї; рiст тарифiв . На законодавчому рiвнi необхiдно створити вiдповiдну державну програму, реалiзацiя якої могла б частково компенсувати загрозу стрiмкого зростання цiни на електроенергiю для хiмiчних пiдприємств. Необхiдна державна пiдтримка на рiвнi Уряду України при вiдстоюваннi iнтересiв українських пiдприємств, в тому числi забезпечення пiдприємства державними замовленнями.
Iстотними проблемами, що впливають на виробництво i якi потребують вирiшення на рiвнi мiської та районної влади є:
- вiдновити систему держзамовлень для державних пiдприємств. Зокрема, надати ПАТ "НВП "Бiльшовик" замовлення на виготовлення машинобудiвної продукцiї для потреб мiста;
- здiйснити заплановане фiнансування заходiв мiської та районної програми розвитку промисловостi на iнновацiйнiй основi;
- недостатнiсть або вiдсутнiсть обiгових коштiв, що особливо вiдчутно при випуску багатовартiсної з великим промисловим циклом виробництва продукцiї Товариства.
 
У 2015 роцi було перераховано 48,0 тис.грн. судового збору.( оплата судового збору в т.числi штрафiв та пенi).
 
Фiнансування товариства вiдбувається за рахунок власних коштiв.
Фiнансово-господарська дiяльнiсть пiдприємства залежить вiд авансування та передоплат виготовлення продукцiї.Також пiдприємством в 2015 роцi отримано кредитнi кошти в сумi
40 млн. грн, якi були направленi на погашення iснуючої податкової заборгованостi та заборгованостi перед Пенсiйним Фондом України.
Всього було виплачено 59099,0 тис. грн., в т. числi:
-вiдшкодування витрат на виплату та доставку пенсiй, призначених вiдповiдно до дiючого законодавства та про сплату суми витрат на фiнансування рiзницi мiж сумою пенсiї , призначеної вiдповiдно до Закону України "Про наукову i науково - технiчну дiяльнiсть" i сумою пенсiй обчисленої вiдповiдно до iнших законодавчих актiв в сумi 8,7 млн.грн.,( кредитнi кошти)
-до податку на прибуток в сумi 12,9 млн.грн ( в т.числi 8,3 млн. грн; кредитних коштiв).
- до податку на додану вартiсть в сумi 27,8 млн.грн.( в т.числi 23,0 млн. грн. кредитних коштiв).
- iншi податки на користь держави 9,7 млн.грн.
Коефiцiєнт поточної лiквiдностi, який показує, яку частину поточних зобов'язань по розрахункам можно погасити, мобiлiзуючи всi оборотнi кошти, станом на 31.12.2015 р. становить 0,3 (при орiєнтовному позитивному значеннi показника 1-2), тобто мобiлiзуючi всi оборотнi активи пiдприємство не може покрити поточнi зобов'язання в повному обсязi. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, який показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена за рахунок коштiв на розрахунковому рахунку та iнших рахунках банку, станом на 31.12.2015 р. становить 0,006(при орiєнтовному позитивному значеннi показника 0,25-0,50). Це свiдчить про недостатнiсть грошових коштiв, а також про те, що значну частину активiв пiдприємства складають запаси, дебiторська заборгованiсть та необоротнi активи, що потребує додаткової уваги при визнаннi та оцiнцi статей активу балансу з метою реального контролю за їх лiквiднiстю.
 
Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець 2015 року, термiн яких переходить на 2016 рiк , не має.
 
Стратегiя розвитку пiдприємства базується на iнженерно-технiчнiй полiтицi, направленiй на створення нової i модернiзацiю серiйної продукцiї iз забезпеченням її сучасного технiчного рiвня i конкурентоспроможностi.
З одного боку, вона задовольняє потреби промисловостi України, дозволяє вiдмовлятися вiд багатовитратного iмпорту аналогiчної технiки i приносить валютнi надходження до бюджету країни i Києва за рахунок експортних постачань, а з iншого боку - дає засоби, необхiднi для продовження активної дiяльностi, розвитку, вирiшення невiдкладних соцiальних проблем колективу.
У 2015 роцi продовжуватимуться роботи по розробцi i впровадженню у виробництво нової технiки, головну частину якої складає устаткування для переробки гуми i пластмас.
Найважливiшим напрямом роботи пiдприємства залишається випуск устаткування для шинних пiдприємств, зокрема для формування i вулканiзацiї надвеликогабаритних шин для самоскидiв i автопоїздiв вагою до 320 тонн.
Важливим напрямом роботи пiдприєства є виробництво гумозмiшувального обладнання, а токож триватиме спiвробiтництво з пiдприємствами металургiйної та гiрничо-збагачувальної галузей.
Була розроблена технiчна документацiя на такii вироби:
- форматор-вулканiзатор 75" 1-650-1800-305/710, iнд. 532101.
- гiдростанцiя та форматори-вулканiзатори 1-650-1800-305/710.
- редуктор КЦ-50,iнд. 701842.
- редуктор БСм-560,iнд. 701862.
- зварний варiант камери РС 270,iнд.102107.
- сонячний колектор ,iнд.10097,

 
ПАТ "НВП "Бiльшовик" володiє науково-технiчним потенцiалом, маючи у своєму складi Спецiальне конструкторське бюро (СКБ), досвiдчених технологiв. Виконуючи новi розробки, впроваджуючи їх у виробництво, цi спецiалiсти спiвробiтничають з науковими установами - НТУУ "КПI", Київським нацiональним унiверситетом технологiй та дизайну, iнститутами НАНУ - електрозварювання, проблем металознавства, росiйськими науковими органiзацiями шинної промисловостi.
Основною сферою дiяльностi СКБ залишалась розробка технiчної документацiї нового обладнання рiзного призначення, модернiзацiя ранiше розробленого устатку-вання з урахуванням сучасних свiтових вимог високих технологiй в рамках можливо-стей заводу, авторський нагляд за виготовленням продукцiї. Особливо необхiдно ви-дiлити розробки нової документацiї в 2015 - 2016 роках на :
- гумозмiшувач 270 дм для Бiлоруського шинного комбiнату:
Продовжувались роботи з проектування обладнання для переробки зношених шин, гумових та iнших полiмерних вiдходiв. Зокрема розроблена конструкторська документацiя на магнiтний сепаратор, уУнiверсальний ЕДУ 160 з переробки сумiшей, що одержують з вторинної сировини - шинної гумової кришки, Гильотиннний пристрiй для розрiзання зношених шин.
Впродовж 2015 року продовжувались роботи зi забезпечення потреб промисловостi України сучасним обладнiнням рiзного призначення, також випуск експортної продукцiї, яка дала пр ибуток для пiдприємства.
Серед iнших були виготовленi вироби:
США - редуктори похилого ходу та вертикального ходу для шинного пiдприємства; 1832,5 тис.грн; для фiрми " Тiтан Тайр" .
Росiя - гiдромотор до гумозмiшувача250 л для АТ "Тульський завод"
- удосконаленi камери, в тому числi комплектнi, гумозмiшувачiв РС 250 i РС 270 (1 од.); - нова для риiнку
- запаснi частини до редуктора екструдера для ООО "Роспласт".
Бiлорусiя - верхня та нижня половини корпуса для ОАО Бобруйський машинобудiвний завод"
- шнеки та гiльзи червячних машин;
- запчастини гумопереробної та шинної галузей промисловостi в т. числi ротори гумозмiшувачiв.
- вал-шестерня - 706292-02.00.001.
Всього обсяг виготовленої продукцiї ( товарiв, послуг) в 2015 роцi склав 20036 тсс.грн., у т. ч. на експорт - 12445 тис.грн.
Проводилось виробництво партiї з 9 одиниць нової для пiдприємства i взагалi для пострадянських країн продукцiї - унiкальних Бункерiв iнжекцiйних об'ємом 18 куб. м для подавання пиловугiльного палива в доменнi печi.- нова для пiдприємства.

 
Постановою ДВС Соломянського РУЮ у м.Києвi вiд 04.04. 2013 року № 3516843, за позовом ДПI у Солом'янському районi м.Києва накладено арешт на кошти, що мiстяться на всiх рахунках ПАТ "НВП "Бiльшовик" без права виплати заробiтної плати та сплати загальнообов'язкових платежiв до бюджету.
Керiвництвом пiдприємства вживались рiзнi заходи щодо опрацювання шляхiв виходу iз ситуацiї, що склалася.
За поданням прокуратури м. Києва вiд 25.04.2013 року №05/2/3-204 вих.13 ДВС Соломянського РУЮ направлено Постанову вiд 25.04.2013 року № 36365853 про арешт всiх коштiв на рахунках, крiм платежiв з виплати зарплати та загальнообовязкових платежiв до бюджету.
 
Iнша iстотна iнформацiя вiдсутня.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 233771 229769 0 0 233771 229769
будівлі та споруди 190679 188296 0 0 190679 188296
машини та обладнання 37958 36535 0 0 37958 36535
транспортні засоби 135 137 0 0 135 137
земельні ділянки
інші 4999 4801 0 0 4999 4801
2. Невиробничого призначення: 47421 46572 0 0 47421 46572
будівлі та споруди 47373 46526 0 0 47373 46526
машини та обладнання 25 24 0 0 25 24
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші 23 22 0 0 23 22
Усього 281192 276341 0 0 281192 276341
Опис Основнi засоби товариства дiляться на наступнi групи:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої
Машини та обладнання
Транспортнi заоби
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)
Iншi основнi засоби
Бiблiотечнi фонди
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
Iншi необоротнi матерiальнi активи
Основнi засоби оцiнюється пiдприємством за iсторичною вартiстю (собiвартiстю) придбання (створення).
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2014 року становить 1337188,0 тис.грн, знос основних засобiв 1055996,0 тис.грн.
Знос основних засобiв на пiдприємствi досяг критичної величини i становить 79,0%. При цьому протягом останнiх 15 рокiв основнi засоби на пiдприємствi iстотно не оновлювалися. Грошовi кошти, отриманi як амортизацiйнi вiдрахування, спрямовувались на поточнi цiлi.
Ступiнь використання основних засобiв - 100%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 180844 190004
Статутний капітал (тис. грн.) 11145 11145
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 11145 11145
Опис Вартiсть чистих активiв ПАТ "НВП "Бiльшовик" була розрахована згiдно з "Методичними рекомендацiями Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" вiд 17.11.2004 року № 485.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 180844 тис.грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 190004 тис.грн.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше скоригованого статутного капiталу. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 40000 X X
у тому числі:  
кредит 28.09.2015 40000 25 30.03.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 37743 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 74702 X X
Усього зобов'язань X 152445 X X
Опис: Емiтент не має зобовязань за цiнними паперами, облiгацiями, векселями, сертифiкатами ФОН та фiнансовими iнвестицiями.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
03.03.2015 27.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.03.2015 27.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.05.2015 07.05.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
14.05.2015 15.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська компанiя - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УАК- Аудит Лтд"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30674018
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, м.Київ, вул. Шолуденка,3
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2228 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 000312 П 30.11.2015 до 30.07.2020
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015 рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська компанiя - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПК-Аудит Лтд."
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30674018
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Шолуденка,3
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2228 28.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 000312 П 26.11.2015 30.07.2020
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(Звiт незалежного аудитора)
про результати перевiрки консолiдованої фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
"Науково-виробниче пiдприємство "Бiльшовик"
за перiод з 01.01.2015 до 31.12.2015

Нацiональнiй комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку

Аудиторська компанiя - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПК-Аудит Лтд." (далi - Аудитор) провела аудит консолiдованої рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Науково-виробниче пiдприємство "Бiльшовик"" (далi - Товариство або ПАТ "НВП "Бiльшовик"), яка включає Консолiдований баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2015, Консолiдований звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк, Консолiдований звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2015 рiк, Консолiдований звiт про власний капiтал за 2015 рiк, Примiтки до фiнансової звiтностi за 2015 рiк.
Перевiрка проведена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА).
Товариство веде бухгалтерський облiк своєї господарської дiяльностi вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з дотриманням вимог iнших законодавчих i нормативних актiв. На пiдставi даних бухгалтерського облiку складено фiнансову звiтнiсть за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, яка стала об'єктом аудиторської перевiрки.
Основнi вiдомостi про Аудитора
Повне найменування Аудиторська компанiя - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПК-Аудит Лтд."
Код за ЄДРПОУ 30674018
Номер i дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ свiдоцтво №2228 вiд 26.01.2001 (дiя свiдоцтва рiшенням АПУ вiд 30.07.2015 №213/3 подовжена до 30.07.2020)
Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Комiсiєю П 000312 дата видачi 30.11.2015р.
Строк дiї Свiдоцтва з 30.11.2015р. до 30.07.2020р.
Вiдомостi про аудиторiв, якi проводили аудиторську перевiрку Костенко Сергiй Анатолiйович (сертифiкат аудитора серiї А № 004555 вiд 23.02.2001р.),
Кривенко Олександр Анатолiйович (сертифiкат аудитора серiї А №006351 вiд 13.12.2007р.)
Мiсцезнаходження Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, 3
Телефон 230-47-32, факс: 230-47-34.
Основнi вiдомостi про Товариство
Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство "Бiльшовик"
Код за ЄДРПОУ 14308569
Види дiяльностi КВЕД 28.29 - виробництво iнших машин i устаткування загального призначення;
КВЕД 28.99 - виробництво iнших машин i устаткування спецiального призначення, н.в.i.у.;
КВЕД 33.20 - установлення та монтаж машин i устаткування;
КВЕД 68.20 - надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
КВЕД 86.10 - дiяльнiсть лiкарняних закладiв;
КВЕД 72.19 - дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природних i технiчних наук.
Мiсцезнаходження 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 49/2
Дата державної реєстрацiї: 27.12.1994
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Аудит рiчної фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2015 проведено Аудиторською компанiєю Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПК-Аудит Лтд.", вiдповiдно до умов Договору на виконання завдання з надання впевненостi (Аудит) вiд 15.03.2016 №17-2945, у строк з 21.03.2016 по 15.04.2016.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне представлення означеної консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, iнших законодавчих i нормативних актiв. Також управлiнський персонал вiдповiдальний за впровадження такого внутрiшнього контролю, який вiн визначає необхiдним для забезпечення складання консолiдованої фiнансової звiтностi, вiльної вiд суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть Аудитора
Вiдповiдальнiсть Аудитора полягає у висловленнi думки про перевiрену консолiдовану фiнансову звiтнiсть на основi результатiв аудиту.
Аудит проведений вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" i МСА. Цi документи вимагають вiд Аудитора дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планувати i виконувати аудит для отримання достатньої впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у консолiдованiй фiнансової звiтностi.
Вибiр процедур залежить вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень перевiреної звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання консолiдованої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання консолiдованої фiнансової звiтностi.
Аудитор вважає, що в ходi проведення аудиторської перевiрки ним отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
За результатами аудиторської перевiрки консолiдованої фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк Аудитор зауважив наступне:
" Переважна бiльшiсть основних засобiв Товариства вiдображена за переоцiненою вартiстю, визначеною за результатами експертної оцiнки, виконаної станом на 01.06.2008. Пункт 34 МСБО 16 "Основнi засоби" вимагає проводити переоцiнку основних засобiв тих груп, об'єкти яких вже зазнали переоцiнки, з такою регулярнiстю, щоб їх залишкова вартiсть на дату балансу суттєво не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi. Зважаючи на строк, який пройшов з дати останньої переоцiнки до звiтної дати, справедлива вартiсть основних засобiв може суттєво вiдрiзнятись вiд суми, визнаної на звiтну дату. Вiдповiдно власний капiтал Товариства в результатi переоцiнки її основних засобiв може бути оцiнений в сумi значно бiльшiй або меншiй нiж та, що визнана у фiнансовiй звiтностi;
" Товариство бере участь в державному пенсiйному планi з визначеною виплатою, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю спiвробiтникiв, що працюють на певних робочих мiсцях зi шкiдливими i небезпечними для роботи умовами. Товариство компенсує пенсiйному фонду виплаченi пенсiї колишнiм працiвникам до того часу, поки цей працiвник не досягне звичайного пенсiйного вiку. У фiнансовiй звiтностi Товариства вiдображаються тiльки поточнi витрати на виплату таких пенсiй i не визнаються вiдповiднi забезпечення на виплати у наступних перiодах;
" консолiдована фiнансова звiтнiсть не мiстить iнформацiї про вiдстроченi податковi активи та зобов'язання, забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам, забезпечення та умовнi зобов'язання за судовими позовами. Врегулювання цих питань може зумовити вибуття ресурсiв Товариства в майбутньому. Аудитор не мав змоги отримати надiйну оцiнку вiдстрочених податкiв та сум забезпечень.
Умовно-позитивна думка
На думку Аудитора, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", перевiрена консолiдована фiнансова звiтнiсть достовiрно вiдображає в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ "НВП "Бiльшовик" станом на 31 грудня 2015 року, фiнансовi результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" i Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Генеральний директор
АК-ТОВ "УПК-Аудит Лтд." Л. Д. Горбатенко
(сертифiкат аудитора серiї А
№ 006001 вiд 26.12.2005р.)

Головний аудитор
(сертифiкат аудитора серiї А С.А. Костенко
№ 004555 вiд 23.02.2001р.)

15.06.2016р.
0
0
0

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 0 0
2 2014 0 0
3 2013 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Загальних зборiв не було проведено за 2015 2013 р.р. Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): У перiод до проведення перших Загальних зборiв акцiонерiв функцiї Вищого органу з управлiння корпоративними правами держави у розмiрi 100% у статутному капiталi Товариства виконує ФДМУ без скликання зборiв акцiонерiв шляхом прийняття вiдповiдних наказiв та розпоряджень. Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Зборiв не було. Згiдно СтатуТовариства капiталi Товариства виконує ФДМУ без скликання зборiв акцiонерiв шляхом прийняття вiдповiдних наказiв та розпоряджень. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради - акціонерів 0
членів наглядової ради - представників акціонерів 5
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Надавались персональнi даннi кожного члена Наглядової ради .

не проводилась

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 1

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) 0
Інші (запишіть) 0

0

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Вiдповiдно до Положення "Про Наглядову раду ПАТ "НВП "Бiльшовик" всi винагороди i компенсацiї виплачуються за рiшенням Вищого органу.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): У Положеннi "Про Наглядову раду ПАТ "НВП "Бiльшовик" сказано вс члени повиннi мати вищу освiту, досвiд роботи на керiвних посадах не менше 5 рокiв, знати та використовувати принципи корпоративного управлiння, налехнi дiловi якостi. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Вiдповiдно до наказу ФДМУ № вiд призначений новий склад Наглядової ради ПАТ "НВП "Бiльшовик". Всi члени Наглядової ради добре обiзнанi з принципами корпоративного управлiння затвердженими Рiшенням ДКЦПФР вiд 11.12.03, № 571, Положеннями "Про корпоративне управлiння" та "Про Наглядову раду" ПАТ "НВП "Бiльшовик".

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Ні Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Так Так Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення про Загальнi збори акцiонерiв непередбачено.Функцiї Вищого органу з управлiння корпоративними правами держави у розмiрi 100% у статутному капiталi Товариства виконує ФДМУ без скликання Загальних зборiв акцiонерiв шляхом приймання вiдповiдних наказiв. Також розробленi та затвердженi ФДМУ Положення " Про надання та збереження особливої iнформацiї ПАТ "НВП "Бiльшовик", Положення "Про корпоративне управлiння ПАТ "НВП "Бiльшовик", Положення "Про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ПАТ "НВП "Бiльшовик"

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Ні Так Так Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Ні Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Вiдповiдно до Постанови КМУ вiд 04.06.2015 року № 390.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Вiдповiдно до Постанови КМУ вiд 04.06.2015 року № 390 та рiшенням Наглядової ради ФДМУ по ПАТ "НВП "Бiльшовик" обрано аудитором ТОВ "УПК-Аудит ЛТД" - договiр № 1729-45 вiд 15.03.2016року.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) ТОВ "Київаудит"

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) не проводилась

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): так

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори X
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Положення "Про управлiння корпоративними правами ПАТ "НВП "Бiльшовик" затверджене ФДМУ , наказ №1654 вiд 10.11.2010 року.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Не оприлюднювалась.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Товариство дотримується стандартiв дiлової поведiнки Акцiонера, менеджерiв- забезпечує функцiонування системи монiторингу з метою унеможливити конфлiкти iнтересiв, протиправнi та iншi неетичнi дiї.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче пiдприємство "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
Територія за КОАТУУ 0
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 0
Середня кількість працівників 0
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000
первісна вартість 1001
накопичена амортизація 1002
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби: 1010
первісна вартість 1011
знос 1012
Інвестиційна нерухомість: 1015
первісна вартість 1016
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095
II. Оборотні активи
Запаси 1100
Виробничі запаси 1101
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130з бюджетом 1135
у тому числі з податку на прибуток 1136
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги 1615
за розрахунками з бюджетом 1620
за у тому числі з податку на прибуток 1621
за розрахунками зі страхування 1625
за розрахунками з оплати праці 1630
за одержаними авансами 1635
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690
Усього за розділом IІІ 1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900

Примітки 0
Керівник 0
Головний бухгалтер 0

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче пiдприємство "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( ) ( )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( )
Валовий:
 прибуток

2090


 збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( ) ( )
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( ) ( )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190


 збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290


 збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350


 збиток 2355 ( ) ( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520
Разом 2550

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки Звiт про фiнансовi результати не заповнюється товариством.
Керівник Бiлоскурський Р.Є.
Головний бухгалтер Кулик С.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче пiдприємство "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000


Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( )

( )
Праці 3105 ( ) ( )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) ( )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( ) ( )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( ) ( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) не заповнюється товариством.
Керівник Бiлоскурський Р.Є.
Головний бухгалтер Кулик С.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче пiдприємство "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом ) товариством не заповнюється.
Керівник Бiлоскурський Р.Є.
Головний бухгалтер Кулик С.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче пiдприємство "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295
Залишок на кінець року 4300

Примітки Звiт про власний капiтал товариством не заповнюється.
Керівник Бiлоскурський Р.Є.
Головний бухгалтер Кулик С.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче пiдприємство "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
Територія за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.99
Середня кількість працівників 648
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса проспект Перемоги 49/2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 289 83
 первісна вартість 1001 781 847
 накопичена амортизація 1002 492 764
Незавершені капітальні інвестиції 1005 3849 3967
Основні засоби: 1010 281192 276341
 первісна вартість 1011 1337188 1337629
 знос 1012 1055996 1061288
Інвестиційна нерухомість: 1015
 первісна вартість 1016
 знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
 первісна вартість 1021
 накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Гудвіл при консолідації 1055
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 285330 280391
II. Оборотні активи
Запаси 1100 16385 27197
Виробничі запаси 1101 7962 7279
Незавершене виробництво 1102 4754 16533
Готова продукція 1103 2144 2915
Товари 1104 1525 470
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 8929 11240
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами

1130

961

1004

 з бюджетом 1135 4443 3979
 у тому числі з податку на прибуток 1136 60 60
 з нарахованих доходів 1140
 із внутрішніх розрахунків 1145 1
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2612 6273
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 143 741
Готівка 1166 2 7
Рахунки в банках 1167 141 734
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань

1181 резервах збитків або резервах належних виплат 1182
 резервах незароблених премій 1183
 інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 2595 2463
Усього за розділом II 1195 36068 52898
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 321398 333289

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 11145 11145
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 178859 169699
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Неконтрольована частка 1490
Усього за розділом I 1495 190004 180844
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
 резерв довгострокових зобов’язань 1531
 резерв збитків або резерв належних виплат 1532
 резерв незароблених премій 1533
 інші страхові резерви 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 114 40000
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
 за довгостроковими зобов’язаннями
1610
 за товари, роботи, послуги 1615 27494 39934
 за розрахунками з бюджетом 1620 62564 37743
 у тому числі з податку на прибуток 1621 6852 265
 за розрахунками зі страхування 1625 23939 17788
 за розрахунками з оплати праці 1630 1712 1371
 за одержаними авансами 1635 13723 12839
 за розрахунками з учасниками 1640
 із внутрішніх розрахунків 1645
 за страховою діяльністю 1650 14
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 1848 2756
Усього за розділом IІІ 1695 131394 152445
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 321398 333289

Примітки 0
Керівник Бiлоскурський Р.Є.
Головний бухгалтер Кулик С.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче пiдприємство "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 62579 56011
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 -30231 -59890
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:
 прибуток

2090

32348

-3879
 збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 3471 4778
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( -25000 ) ( -19252 )
Витрати на збут 2150 ( -364 ) ( -987 )
Інші операційні витрати 2180 ( -13046 ) ( -5137 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток
2190
 збиток 2195 ( -2591 ) ( -24477 )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240 384 113
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( -1961 ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( -41 ) ( -13 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290


 збиток 2295 ( -4209 ) ( -24377 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -271 -182
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350


 збиток 2355 ( -4480 ) ( -24559 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -4480 -24559
Чистий прибуток (збиток), що належить:
 власникам материнської компанії

2470


 неконтрольованій частці 2475
Сукупний дохід, що належить:
 власникам материнської компанії

2480


неконтрольованій частці 2485

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 17119 8910
Витрати на оплату праці 2505 22477 20574
Відрахування на соціальні заходи 2510 8178 6920
Амортизація 2515 5564 5398
Інші операційні витрати 2520 13372 10190
Разом 2550 66710 51992

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 44579720 44579720
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 44579720 44579720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки 0
Керівник Бiлоскурський Р.Є.
Головний бухгалтер Кулик С.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче пiдприємство "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

53041

41317
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010 573 795
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 9 12
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1069 1693
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 40054 402
Інші надходження 3095 1638 627
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 14793 ) ( 11407 )
Праці 3105 ( 18316 ) ( 17486 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 9386 ) ( 9214 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 49370 ) ( 3949 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 8374 ) ( 24 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 27362 ) ( 256 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 13634 ) ( 3669 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 302 ) ( 417 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( 14 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 114 ) ( 288 )
Інші витрачання 3190 ( 3496 ) ( 2160 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 598 -101
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( -207 )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -207
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 598 -308
Залишок коштів на початок року 3405 143 451
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 741 143

Примітки 0
Керівник Бiлоскурський Р.Є.
Головний бухгалтер Кулик С.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче пiдприємство "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
 амортизацію необоротних активів
3505 X X
 збільшення (зменшення) забезпечень 3510
 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості:
 за товари, роботи, послуги

3561
 за розрахунками з бюджетом 3562
 за розрахунками зі страхування 3563
 за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій

3200


X


X
 необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
 відсотків

3215


X


X
 дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій

3255

X


X

( )
 необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300


X


X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X


X

Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки Консолiдований звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом ) товариством не заповнюється.
Керівник Бiлоскурський Р.Є.
Головний бухгалтер Кулик С.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче пiдприємство "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Разом
зареєстрований капітал капітал у дооцінках додатковий капітал резервний капітал нерозподілений прибуток (непокритий збиток) неоплачений капітал вилучений капітал всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 11145 178859 190004 190004
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 11145 178859 190004 190004
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -4480 -4480 -4480
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290 -4680 -4680 -4680
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 -9160 -9160 -9160
Залишок на кінець року 4300 11145 169699 180844 180844

Примітки 0
Керівник Бiлоскурський Р.Є.
Головний бухгалтер Кулик С.О.