Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор       Бiлоскурський Р.Є.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 10.05.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче об'єднання "Бiльшовик"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03057, м.Київ, проспект Перемоги 49/2
4. Код за ЄДРПОУ
14308569
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)4567141;(044)4567141
6. Електронна поштова адреса
bolshevik.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці bolshevik.net.ua в мережі Інтернет 11.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 10.05.2018 Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство"Бiльшовик" Акцiонерне товариство "Перший київський машинобудiвний завод"
Зміст інформації:
Вiдповiдно наказу №624 вiд 10.05.2018 р. Фонду державного майна України п.7."Змiнити повне найменування з публiчного акцiонерного товариства "Науково-виробниче пiдприємство "Бiльшовик" на акцiонерне товариство "Перший київський машинобудiвний завод",скорочене найменування з ПАТ "НВП"Бiльшовик" на АТ"ПКМЗ".