Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор       Бiлоскурський Роман Євгенович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2018
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче об'єднання "Бiльшовик"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14308569
4. Місцезнаходження
03680, м.Київ, проспект Перемоги,49/2
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)456-71-41 (044)456-71-41
6. Електронна поштова адреса
bolshevik.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці bolshevik.net.ua в мережі Інтернет 24.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
21. Примітки:
100 % акцiй належить державi.Облiгацiї та похiднi цiннi папери за звiтний перiод емiтентом не випускались.Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiю основних видiв продукцiї та собiвартiсть реалiзованної продукцiї емiтентом не заповнюється згiдно Змiнам до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.ПАТ"НВП"Бiльшовик" як емiтент не займається перелiченими у Змiнах видами дiяльностi та склав фiнансову звiтнiсть за 1 квартал 2015 року вiдповiдно до мiжнародних стандартiв.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче об'єднання "Бiльшовик"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 №376060
3. Дата проведення державної реєстрації 27.12.1994
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 11144930
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб) 378
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 28.99 Виробництво iнших машин i устаткування спецiального призначення, 28.29 Виробництво iнших машин та устаткування загального призначення, 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна
10. Органи управління підприємства Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв. 2.Наглядова рада. 3.Виконавчий орган Товариства - Правлiння. 4.Ревiзiйна комiсiя. 1. Вищим органом Товариства є Загальнi збори акцiонерiв. У перiод до проведення перших Загальних зборiв акцiонерiв функцiї Вищого органу з управлiння корпоративними правами держави у розмiрi 100% у статутному капiталi Товариства виконує Фонд державного майна України без скликання Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття вiдповiдних наказiв та розпоряджень. Вищий орган має право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, в тому числi й тих, що належать до компетенцiї Наглядової ради та Правлiння. 2. Наглядова рада є органом, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначених Статутом та зоконодавством, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння. Наглядова рада складається з 5 чол., якi обираються Вищим органом строком на 3 роки iз числа фiзичних осiб, що мають повну дiєздатнiсть. 3. Правлiння створюється з метою здiйснення керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства, складається з 7 осiб i дiє на колегiальних засадах. Правлiння дiє вiд iменi Товариста у межах, встановлених Статутом товариства i Законами. Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються Законами, Статутом Товариства. Голова правлiння - генеральний директор призначається Фондом державного майна України у порядку передбаченому Статутом Товариства. 4.Ревiзiйна комiсiя складається з 3-х чол., якi обираються Вищим органом Товариства строком на 3 - и роки iз числа фiзичних осiб, що мають повну дiєздатнiсть. Голова та члени Ревiзiйної комiсiї обираються Вищим органом Товариства з числа фiзичних осiб, що мають повну дiєздатнiсть.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ"Сбербанк"
2) МФО банку 320627
3) поточний рахунок 26003013012793
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті ПАТ"Сбербанк"
5) МФО банку 320627
6) поточний рахунок 26003013012793

V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім’я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1 2 3 4
04.05.2011 15.05.2017 Єфiменко Нiна Миколаївна (044)456-71-41, bolshevik.net.ua
Опис Протоколом №4-2017 НР року засiдання наглядової ради вiд 15.05.2017 року обрано корпоративного секретаря ПАТ "НВП "Бiльшовик - Єфiменко Нiну Миколаївну .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Генеральний директор
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бiлоскурський Роман Євгенович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1972
5. Освіта Вища .Харкiвський полiтехнiчний унiверситет
6. Стаж роботи (років) 27
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ДП "Укрспирт", керiвник (2011-2014р.р), ПАТ "НВП "Бiльшовик" - перший заступник голови правлiння - виконавчого директора (2014 -2015 р.р.), ПАТ "НВП"Бiльшовик - голова правлiння - генеральний директор (2015 - 2017 р.р.). генеральний директор (2017 -2018 р.)-надiлений повноваженнями та обовязками згiдно Статуту товариства ,внутрiшних положень та нормативних актiв пiдприємства.
8. Опис Протоколом № 2-2017 НР засiдання наглядової ради ПАТ "НВП"Бiльшовик" в м.Києвi вiд 06.03.2017 р. обрано дирекцiю ПАТ "НВП"Бiльшовик" -генеральний директор -Бiлоскурський Роман Євгенович . Винагорода не ваиплачувалась в т.числi в натуральнiй формi, непогашеної судимостi не має. Загальний робочий стаж 27 рокiв.
1. Посада перший заступник генерального директора
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коваленко Iгор Борисович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1965
5. Освіта Вища. Кримський медичний унiверситет.
6. Стаж роботи (років) 20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Стиль-Нова", директор (2011 -2014 р.р.); ПАТ "НВП "Бiльшовик" , директор з економiки та фiнансiв, заступник генерального директора з питань комерцiйної дiяльностi, перший заступник генерального директора (2014 -2018 р.р.).
8. Опис ПАТ"НВП"Бiльшовик обрано-членом дирекцiї згiдно вимог ст.52 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ. Винагорода в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 20 рокiв.
1. Посада директор технiчний
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шедов Михайло Михайлович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1951
5. Освіта Вища.Київський полiтехнiчний iнститут
6. Стаж роботи (років) 49
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "НВП "Бiльшовик" - директор технiчний (2009 - 2018 р.р.).
8. Опис Наказом ФДМУкраїни №276 вiд 03.03.2015 р. -Член правлiння. Протокол №2-2017 НР вiд 06.03.2017 р. засiдання наглядової ради ПАТ"НВП"Бiльшовик обрано-членом дирекцiї згiдно вимог ст.52 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 49 рокiв.
1. Посада головний iнженер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лазаренко Микола Васильович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1960
5. Освіта Вища.Київський полiтехнiчний iнстiтут
6. Стаж роботи (років) 33
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "НВП "Бiльшовик" - директор технiчний (2009 - 2018 р.р.).
8. Опис Наказом ФДМУкраїни № 276 вiд 03.03.2015 р. призначено -Член правлiння. Протокол №2-2017 НР вiд 06.03.2017 р. засiдання наглядової ради ПАТ"НВП"Бiльшовик обрано-членом дирекцiї згiдно вимог ст.52 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада директор з питань виробництва
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iванушко Микола Васильович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1978
5. Освіта Вища.Київський полiтехнiчний унiверситет
6. Стаж роботи (років) 20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Промхiммаш" - директор (2012- 2014р.р.), ДП "Жашкiвмаш" - директор (2014 -2015 р.р.), ПАТ "НВП "Бiльшовик" - директор з питань виробництва (2015 - 2018 р.р.).
8. Опис Вiдповiдно до наказу ФДМУкраїни №276 вiд 03.03.2015 -Член правлiння ПАТ "НВП "Бiльшовик". Протокол №2-2017 НР вiд 06.03.2017 р. засiдання наглядової ради ПАТ"НВП"Бiльшовик обрано-членом дирекцiї згiдно вимог ст.52 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Загальний стаж роботи
20 рокiв.
1. Посада директор з розвитку
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Малов Вадим Олександрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1984
5. Освіта Вища.
6. Стаж роботи (років) 9
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ФО-пiдприємець(2007-2014 р.);АТ"Акромаш-Авiацiйна безпека "(2014-2015 р.р.) ПАТ"НВП"Бiльшовик" заст.директора з пмтань економiки та фiнансiв ,директор з розвитку (2017 р.-2018 р.)
8. Опис Член правлiння надiлений повноваженнями обовязками згiдно Статуту товариства,внутрiшнiх положень та нормативних актiв ПАТ.Протоколом №2-2017 НР засiдання наглядової ради ПАТ"НВП"Бiльшовик вiд 06.03.2017 р. обрано членом дирекцiї ,згiдно вимог ст.52 Закону України "Про акцiонернi товариства". Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.
1. Посада ФДМУкраїни, директор Департаменту планування i монiторiнгу фiнанс.-господ. дiяльн.та з питань банкр.
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Денисенко Вiталiй Миколайович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1980
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ФДМУкраїни, Директор Департаменту планування i монiторiнгу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства, вiдповiдно до ПРОТОКОЛУ засiдання наглядової ради №8-2018 НР вiд 16.01.2018 р. призначено Головою наглядової ради по ПАТ "НВП "Бiльшовик".
8. Опис Надiлений повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУкраїни . Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.
1. Посада ФДМУкраїни , головний спецiалiст
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Корнiєнко Ала Григорiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1961
5. Освіта Вища.
6. Стаж роботи (років) 31
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний спецiалiст ФДМУ- Корнiєнко Ала Григорiвна, Протоколом засiдання наглядової ради №8-2018 НР вiд 16.01.2018 р. обрано членом наглядової ради по ПАТ "НВП "Бiльшовик". Мiсце роботи – Фонд державного майна України. З 2012 року по сьогоднiшнiй час головний спецiалiст Фонду державного майна України.
8. Опис Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУ . Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.
1. Посада ФДМУкраїни ,заступник начальника вiддiлу
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Холоднова Iрина Петрiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1973
5. Освіта Вища.
6. Стаж роботи (років) 27
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник начальника вiддiлу, Холоднова Iрина Петрiвна . Протоколом засiдання наглядової ради № 8-2018 НР вiд 16.01.2018 р. обрано членом наглядової ради ПАТ "НВП "Бiльшовик". З 2016 р. по теперiшнiй час заступник начальника вiддiлу Фонду державного майна України.
8. Опис Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУ. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.
1. Посада ФДМУ, Головний спецiалiст
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Павлюк Наталя Павлiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1960
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 39
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний спецiалiст ФДМУ, Павлюк Наталя Павлiвна, вiдповiдно до Протоколу засiдання наглядової ради №8-2018 НР вiд 16.01.2018 р. обрана членом наглядової ради ПАТ "НВП "Бiльшовик". Мiсце роботи – Фонд державного майна України, головний спецiалiст. З 2015р. по теперiшнiй час - головний спецiалiст Фонду державного майна України.
8. Опис Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУ. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.
1. Посада ФДМУ,Головний спецiалiст
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Андрiєнко Полiна Григорiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1971
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 29
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний спецiалiст ФДМУ, Андрiєнко Полiна Григорiвна, Протоколом засiдання наглядової ради № 8-2018 НР вiд 16.01.2018 р. обрана членом наглядової ради ПАТ "НВП "Бiльшовик". З 2012 року по сьогоднiшнiй час головний спецiалiст Фонду державного майна України.
8. Опис Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУ . Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.
1. Посада ФДМУкраїни,заст.нач.вiд.фiнансово-економ.монiторiнгу
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гошовська Наталiя Георгiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1960
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 35
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ФДМУкраїни заступник начальника вiддiлу фiнансово-економiчного монiторiнгу Управлiння фiнансового планування та фiнансово-економiчного монiторiнгу господарської дiяльностi Департаменту планування i монiторiнгу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства.Обрана головою ревiзiйної комiсiї ПАТ"НВП"Бiльшовик" наказом ФДМУкраїни №416 вiд 19.03.2018 р.
8. Опис Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУ. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування Нацiональний депозитарiй України
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 01001,м.Київ,вул.Грiнченка ,3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ № 189650
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон/факс (044) -279-12-67 ;(044)-279-13-22 0
8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
9. Опис Вiдповiдно договору №Е-2096 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 15.11.2010 року

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28.10.2010 977/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 14308569 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 44579720 11144930 100
Опис 100% акцiй належить державi. Акцiонерами є держава в особi Фонду державного майна України. Торгiвля цiнними паперами за звiтний перiод не здiйснювалась. Факту лiстингу/делiстингу цiнними паперами на фондових бiржах не було.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X X X
Зобов'язання за цінними паперами X X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X X X
за векселями (всього) X X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
Податкові зобов'язання X X X
Фінансова допомога на зворотній основі X X X
Інші зобов'язання та забезпечення X X X
Усього зобов'язань та забезпечень X X X
Опис:КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 04 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче об'єднання "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
Територія за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 24.04.2018 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000
первісна вартість 1001
накопичена амортизація 1002
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби: 1010
первісна вартість 1011
знос 1012
Інвестиційна нерухомість: 1015
первісна вартість 1016
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095
II. Оборотні активи
Запаси 1100
Виробничі запаси 1101
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130з бюджетом 1135
у тому числі з податку на прибуток 1136
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги 1615
за розрахунками з бюджетом 1620
за у тому числі з податку на прибуток 1621
за розрахунками зі страхування 1625
за розрахунками з оплати праці 1630
за одержаними авансами 1635
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690
Усього за розділом IІІ 1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 04 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче об'єднання "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2018 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( ) ( )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( )
Валовий:
 прибуток

2090


 збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( ) ( )
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( ) ( )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190


 збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290


 збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350


 збиток 2355 ( ) ( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520
Разом 2550

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 04 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче об'єднання "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000


Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( )

( )
Праці 3105 ( ) ( )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) ( )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( ) ( )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( ) ( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 04 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче об'єднання "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 04 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче об'єднання "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295
Залишок на кінець року 4300

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 04 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче об'єднання "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
Територія за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.99
Середня кількість працівників 378
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 03680,м.Київ,проспект Перемоги ,49/2.
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2018 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 122 227 132
 первісна вартість 1001 945 1053 416
 накопичена амортизація 1002 823 826 -284
Незавершені капітальні інвестиції 1005 3681 3584 3653
Основні засоби: 1010 271484 271022 296801
 первісна вартість 1011 1343923 1344669 1330348
 знос 1012 1072439 1073647 -1033547
Інвестиційна нерухомість: 1015
 первісна вартість 1016
 знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
 первісна вартість 1021
 накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Гудвіл при консолідації 1055
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 275287 274833 300586
II. Оборотні активи
Запаси 1100 43463 43397 25600
Виробничі запаси 1101 13179 14497 6330
Незавершене виробництво 1102 25345 26312 13863
Готова продукція 1103 2230 990 4554
Товари 1104 2709 1598 853
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 9623 17072 1069
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами

1130

391

334

3453
 з бюджетом 1135 1454 2046 46
 у тому числі з податку на прибуток 1136 56 78
 з нарахованих доходів 1140
 із внутрішніх розрахунків 1145 322
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6500 11569 7626
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 937 3890 312
Готівка 1166 6 10 1
Рахунки в банках 1167 931 3880
Витрати майбутніх періодів 1170 35
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань

1181 резервах збитків або резервах належних виплат 1182
 резервах незароблених премій 1183
 інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 3326 1535 3054
Усього за розділом II 1195 65694 79843 41517
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 340981 354676 342103

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 11145 11145 11145
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405 266941 263422
Додатковий капітал 1410 12926 12926 466
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 95 95
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -211444 -219548 249954
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Неконтрольована частка 1490
Усього за розділом I 1495 79663 68040 261565
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515 791 749 749
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
 резерв довгострокових зобов’язань 1531
 резерв збитків або резерв належних виплат 1532
 резерв незароблених премій 1533
 інші страхові резерви 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 791 749
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 980
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
 за довгостроковими зобов’язаннями
1610
 за товари, роботи, послуги 1615 84995 92496 6720
 за розрахунками з бюджетом 1620 127577 139853 38840
 у тому числі з податку на прибуток 1621 38
 за розрахунками зі страхування 1625 26866 27839 3162
 за розрахунками з оплати праці 1630 1194 1656 4447
 за одержаними авансами 1635 13981 14038 18497
 за розрахунками з учасниками 1640
 із внутрішніх розрахунків 1645 282
 за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665 1
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 5914 10005 7609
Усього за розділом IІІ 1695 260527 285887 80538
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 340981 354676 342103

Примітки Консолiдований баланс станом на 31.03.2018 року складено за МСФЗ .
Керівник Р.Є.Бiлоскурський
Головний бухгалтер С.О.Кулик

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 04 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче об'єднання "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2018 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 29926 20582
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 -11385 -8234
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:
 прибуток

2090

18541

12348
 збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 2689 323
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( -17531 ) ( -17213 )
Витрати на збут 2150 ( -47 ) ( -16 )
Інші операційні витрати 2180 ( -3124 ) ( -2392 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток
2190 528
 збиток 2195 ( ) ( -6950 )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 1
Інші доходи 2240 4 72
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( -45 ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( -179 ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

309

 збиток 2295 ( ) ( -6878 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2 -5
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

307

 збиток 2355 ( ) ( -6883 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 307 -6883
Чистий прибуток (збиток), що належить:
 власникам материнської компанії

2470


 неконтрольованій частці 2475
Сукупний дохід, що належить:
 власникам материнської компанії

2480


неконтрольованій частці 2485

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1145 1809
Витрати на оплату праці 2505 5695 5341
Відрахування на соціальні заходи 2510 1231 1223
Амортизація 2515 1952 1354
Інші операційні витрати 2520 4014 2580
Разом 2550 14037 12307

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 44579720 44579720
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 44579720 44579720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.00689 -0.15440
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.00689 0.15440
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Консолiдований звiт про фiнансовi результати станом на 31.03.2018 р.
Керівник Р.Є.Бiлоскурський
Головний бухгалтер С.О.Кулик

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 04 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче об'єднання "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

20310

53483
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010 114 307
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 251 380
Надходження від повернення авансів 3020 17 20
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040 318
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 2389 215
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( -8488 ) ( -13880 )
Праці 3105 ( -4590 ) ( -18211 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -1235 ) ( -4936 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -3542 ) ( -13887 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( -187 ) ( -148 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( -1990 ) ( -8048 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( -1365 ) ( -5691 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( -1 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( -150 ) ( -1612 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( -40 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( -2123 ) ( -2127 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2953 29
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 2953 29
Залишок коштів на початок року 3405 937 908
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 3890 937

Примітки Консолiдований звiт про фiнансовi результати станом на 31.03.2018 р.
Керівник Р.Є.Бiлоскурський
Головний бухгалтер С.О.Кулик

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 04 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче об'єднання "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
 амортизацію необоротних активів
3505 X X
 збільшення (зменшення) забезпечень 3510
 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості:
 за товари, роботи, послуги

3561
 за розрахунками з бюджетом 3562
 за розрахунками зі страхування 3563
 за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій

3200


X


X
 необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
 відсотків

3215


X


X
 дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій

3255

X


X

( )
 необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300


X


X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X


X

Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 04 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство науково виробниче об'єднання "Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 1 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Разом
зареєстрований капітал капітал у дооцінках додатковий капітал резервний капітал нерозподілений прибуток (непокритий збиток) неоплачений капітал вилучений капітал всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 11145 266941 12926 95 -211444 79663 79663
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 11145 266941 12926 95 -211444 79663 79663
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 307 307 307
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290 -3519 -8411 -11930 -11930
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 -3519 -8104 -11623 -11623
Залишок на кінець року 4300 1145 263422 12926 95 -219548 68040 68040

Примітки Консолiдований звiт про фiнансовi результати станом на 31.03.2018 р.
Керівник Р.Є.Бiлоскурський
Головний бухгалтер С.О.Кулик

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток